Sprawozdanie finansowe- BILANS, RZiS oraz ZESTWIENE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września  2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS, RZiS oraz ZESTWIENE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich sporządzone na dzień 2018-12-31, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mały Płocku.

 

http://bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl/3df18db3cd7ebbd/szkoa_podstawowa_w_rogienicach_wielkich/budet/