GRAND PRIX W KONKURSIE HISTORYCZNYM

GRAND PRIX W KONKURSIE HISTORYCZNYM
15 maja 2019 r. o godz. 11.00 w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku odbyły się uroczystości związane z rozstrzygnięciem
IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Z miłości do niepodległej Ojczyzny… życie i działalność gen. Władysława Andersa (1892-1970)”.
Laureatką konkursu i GRAND PRIX otrzymała ALEKSANDRA KRAJEWSKA
ucz. kl. VIII ze Szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich. Konkurs historyczny skierowany był do uczniów ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego. Jego celem było przybliżenie młodzieży sylwetki i działalności gen. Władysława Andersa, który całym swoim życiem ukazał, że nie istnieją granice odwagi i poświęcenia
z miłości niepodległej Ojczyzny. Ponadto celem konkursu było również rozbudzanie zainteresowania historią Polski wśród uczniów, kształtowanie postawy patriotycznej oraz emocjonalnego stosunku do dziejów Polski, a także zainspirowanie do pracy twórczej
i rozwijania własnej kreatywności. Zgodnie z regulaminem konkursu prace mogły być wykonane w formie filmu, prezentacji multimedialnej oraz w postaci pracy plastycznej, wykonanej techniką dowolną. Już na początku marca b.r. informacja o organizowanym konkursie została przekazana do szkół z terenu województwa podlaskiego za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Na konkurs z terenu województwa podlaskiego wpłynęły 94 prace, w tym 2 filmy, 44 prezentacje multimedialne i 48 prac plastycznych.
W skład Jury konkursowego powołanego przez organizatora weszli: Pani Magdalena Dzienis – Todorczuk – historyk z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Pan Józef Waczyński, historyk i kustosz Muzeum Wojska
w Białymstoku. Poziom prac był wysoki. Komisja przy ocenianiu brała pod uwagę oryginalność przedstawienia postaci generała Andersa i jego dokonań, poziom merytoryczny – historyczny przekazu, chronologię, wygląd estetyczny, staranność oraz bibliografię
i wykorzystane źródła. Patronat Honorowy nad konkursem objęli i ufundowali nagrody: Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku, Podlaski Kurator Oświaty, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Muzeom Wojska w Białymstoku i Muzeum Pamięci Sybiru. Patronat Medialny nad uroczystością objęła Telewizja Polska Oddział w Białymstoku. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Pan Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Pan Rafał Rudnicki – Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, Pan Krzysztof Domas – Wizytator Podlaskiego Kuratorium Oświaty, Pan Tadeusz Chwiedź – Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku.
Podczas tej uroczystości towarzyszyli Aleksandrze rodzice, Państwo Krzysztofa i Daniel Krajewscy oraz nauczyciel plastyki Barbara Matejkowska.