Koncepcja pracy szkoły

 

KONCEPCJA PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ROGIENICACH WIELKICH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 1. Podstawa prawna :
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669). 3. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017r. poz.1658).
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie wymagań wobec szkół i placówek ( DZ. U. z 2017r. poz.1611).

 

 

 1. Charakterystyka szkoły

 

 1. Dane ogólne szkoły:
  Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich jest szkołą wiejską, uczęszcza do niej  43 uczniów.
 2. Dane kontaktowe:
  Adres: Rogienice Wielkie, ul. Długa 1, 18-516 Mały Płock, Tel.:862791070, adres poczty elektronicznej: rogienicewielkie@vp.pl.

 

 1. Historia i tradycja szkoły (opis osiągnięć, znaczących sukcesów, obowiązujące normy i zasady):

Budowę Szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich rozpoczęto w 1954r. W latach 60- tych i 70-tych w placówka realizowała funkcje oświatowe jako Zbiorcza Szkoła Gminna. Funkcje dyrektorów pełnili wtedy :p. Edmund Prostek i p. Mirosław Korytkowski. W roku 1976 reforma administracji państwowej doprowadziła  do likwidacji gminy Rogienice Wielkie. Wieś weszła w obszar terytorialny gminy Mały Płock. W latach 80-tych przeciętna liczebność szkoły wynosiła 130-150 uczniów. Od 1985 r. dyrektorem szkoły była paniTeresa Chludzińska. Od 2017 roku funkcję dyrektora szkoły pełni pani Róża Łępicka. Placówka może poszczycić się wybitnymi absolwentami, którzy sławią jej dobre imię.Nasi absolwenci to młodzi, entuzjastyczni ludzie, dla których najważniejsze wartości to: postawa godnego patrioty, człowieka twórczego, aktywnego, kreatywnego, poszukującego nowych rozwiązań.

 

 1. Kadra szkoły (krótka charakterystyka kadry szkoły z podkreśleniem jej mocnych stron, możliwości i osiągnięć):

Kadra pedagogiczna naszej szkoły to ludzie kompetentni, posiadający doświadczenie, życzliwi, ale wymagający. Nasi nauczyciele są aktywni zawodowo, odczuwają potrzebę kształcenia ustawicznego, doskonalą własny warsztat pracy. Zatrudniamy nauczycieli posiadających co najmniej dwa kierunki studiów. Nasi nauczyciele biorą udział w licznych projektach i programach ogólnopolskich, pełnią funkcję egzaminatorów OKE oraz ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli.

 

 1. Baza szkoły (najistotniejsze elementy tej bazy, liczba pomieszczeń edukacyjnych, sal ćwiczeniowych, laboratoryjnych, gabinety, sala sportowa, wyposażenie szkoły, szczególnie w sprzęt multimedialny):

Budynek naszej szkoły jest przestronny, znajduje się tutaj 8sal – pracowni, m.in. pracownia przyrodnicza, matematyczna, polonistyczna, sala zabaw dla najmłodszych uczniów, sala gimnastyczna. Dysponujemy sprzętem sportowym, pracownią komputerową. Nasi uczniowie otoczeni są fachową opieką psychologiczno-pedagogiczną. Dysponujemy bogatym księgozbiorem w bibliotece szkolnej.

 

 1. Uczniowie (krótka charakterystyka uczniów oraz ich osiągnięcia):

 

Uczniowie są dumą naszej szkoły. Biorą aktywny udział w  konkursach przedmiotowych. Angażują się w akcje charytatywne. Uczestniczą w życiu kulturalnym lokalnej społeczności, m.in. w przeglądzie twórczości dziecięcej. Chętnie biorą udział w wycieczkach i wyjazdach, np. do kin, teatrów, na wystawy, do muzeum, na koncerty do filharmonii.

 

 • Środowisko lokalne i jego potrzeby
  1. Charakterystyka środowiska lokalnego (wielkość miejscowości, zajęcia mieszkańców, ich status materialny, wykształcenie itp.):

Nasza wieś liczy ok. 450 mieszkańców, wśród których znaczna liczba to ludzie młodzi, znajdujący zatrudnienie w naszej miejscowości lub oddalonej o 15 km  Większość osób posiada wykształcenie średnie. Rodzice chętnie włączają się w działania szkoły, wspomagają placówkę, inicjują cenne przedsięwzięcia, np. Festyn Rodzinny, Dzień Babci i Dziadka, Pasowanie Pierwszoklasistów i inne.

 1. Najważniejsze potrzeby środowiska lokalnego (kulturalne, edukacyjne, materialne,
  konsumpcyjne i inne):

Najbardziej istotna dla tutejszej społeczności jest edukacja dzieci. Społeczeństwo oczekuje wysokiego poziomu nauczania, organizacji imprez integrujących środowisko szkolne, organizacji imprez kulturalnych, np. występów teatralnych, koncertów, wystaw, wyjazdów do muzeów itp.

 1. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym (formy współpracy, rodzaje instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą, przykłady podejmowanych działań):

Szkoła podejmuje współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz placówki i środowiska lokalnego. Corocznie, wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Urzędem Gminy w Małym Płocku, organizujemy przeglądy twórczości dziecięcej, wystawy prac plastycznych i technicznych naszych uczniów. Bierzemy udział w Dożynkach Gminnych, promujemy naszą wieś w konkursach o tematyce regionalnej. Każdego roku zapraszamy do szkoły policjantów, strażaków, uczymy nasze dzieci bezpiecznego poruszania się po ulicy oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 1. Misja szkoły :

Obecnie szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, prawie oświatowym oraz w przepisach wydanych na ich podstawie, zapewniając uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego w poszanowaniu godności. Koncepcja rozwoju szkoły będzie w miarę potrzeb i nowych okoliczności modyfikowana w trakcie realizacji i przystosowywana do bieżących potrzeb. Po zakończeniu realizacji nastąpi jej ewaluacja. Zmiany ustrojowe, społeczne i gospodarcze, które zachodzą w naszym państwie wywierają zasadniczy wpływ na kształt polskiej oświaty. Ich wynikiem są ciągłe przeobrażenia w edukacji, jak reforma systemu, zmiany podstawy programowej, zmiana wieku obowiązku szkolnego.

Zasadniczym zadaniem systemu edukacji jest jak najlepsze przygotowanie młodego pokolenia do roli świadomych gospodarzy swojej miejscowości i państwa. Młody człowiek wchodzący w dorosłe życie powinien czuć się Polakiem, ale także Europejczykiem. Ma sprostać wymaganiom przyszłości, aby mógł skutecznie konkurować i współpracować z obywatelami innych państw.

Dziecko jest poddane wpływom różnych czynników: domu, środowiska lokalnego, mediów, wirtualnej przestrzeni. Ważne jest więc ukierunkowanie zainteresowań uczniów i współpraca nauczycieli z rodzicami w celu właściwego kształtowania postawy wychowanków. Absolwent szkoły powinien być kreatywny, otwarty na zmiany, posiadać umiejętność działania i współdziałania, które to cechy pozwolą mu w przyszłości dostosować się do funkcjonowania na rynku pracy. Niezwykle ważne jest wzmacnianie samooceny uczniów pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, a także uczniów niepełnosprawnych poprzez danie możliwości odnoszenia przez nich sukcesów na różnych płaszczyznach. Jest to duże wyzwanie dla nauczycieli w zakresie rozpoznawania potrzeb edukacyjnych uczniów oraz wspierania rozwoju ich możliwości.

Tylko nauczyciel z pasją może wyzwolić u uczniów zapał do realizacji różnych zadań i chęć zdobywania wiedzy przez całe życie.

Misją naszej szkoły jest troska o szeroko pojęte dobro dziecka, utrzymanie właściwych relacji z rodzicami oraz efektywna współpraca z instytucjami i środowiskiem lokalnym.

Poprzez nasze działania chcemy:

 1. Przygotować uczniów do kontynuowania nauki na wyższych poziomach i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.
 2. Wychowywać do samodzielności i umiejętności dokonywania wyborów przy poszanowaniu zasad kultury osobistej oraz wartości patriotycznych i moralnych.
 3. Rozbudzać wrażliwość oraz uczyć tolerancji i szacunku.
 4. Ukierunkowywać na umiejętność przezwyciężania barier i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 5. Zachęcać do realizacji planów i marzeń w zgodzie z bezpiecznym i zdrowym stylem życia.

 

 1. Wizja szkoły :

 

Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich jest szkołą dobrze zorganizowaną, atrakcyjną i życzliwą dla uczniów. Zapewnia uczniom wszechstronny rozwój osobowości w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.

 1. W szkole uczymy demokracji – nauczyciele, rodzice i uczniowie czują się współgospodarzami szkoły.
 2. Dbamy o jakość pracy szkoły – analizujemy potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców; ustalamy kierunki zmian jakościowych i je realizujemy.
 3. Promujemy szkołę w środowisku m.in. poprzez udział w konkursach, projektach edukacyjnych i akcjach charytatywnych.
 4. Zapewniamy bezpieczną i przyjazną szkołę – spełniamy wszelkie wymogi bezpieczeństwa i higieny, dbamy o estetykę całego obiektu.
 5. Zapewniamy nowoczesną ofertę edukacyjną : – oferujemy wszechstronne kształcenie z wykorzystaniem technologii informatycznych, – uczymy korzystania z różnych źródeł informacji.
 6. Zaspokajamy indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów: – rozpoznajemy potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów; – umożliwiamy rozwój zainteresowań i uzdolnień m.in. poprzez liczne konkursy i projekty edukacyjne – indywidualizujemy proces kształcenia.
 7. Tworzymy środowisko przyjazne uczeniu się, jasno określamy wymagania edukacyjne, rozwijamy kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy, stosujemy aktywizujące metody pracy.
 8. Gwarantujemy osiąganie standardów edukacyjnych, mobilizujemy do ciągłegorozwoju i realizacji dalszych celów i aspiracji.
 9. Zapewniamy równość szans, wspieramy rozwój osobowy każdego ucznia, uczymy tolerancji i empatii, promujemy zdrowy styl życia, przeciwdziałamy agresji, uczymy szacunku dla ludzi, uświadamiamy uczniom, że ponoszą odpowiedzialność za własne czyny. Dążymy do tego, by nasi uczniowie w przyszłości godnie reprezentowali naszą szkołę, gminę i kraj.

 

VI.Model ucznia i absolwenta:

Realizując misję naszej szkoły w zgodzie z jej wizją dążymy do modelu ucznia, który:

Jest tolerancyjny – szanuje innych ludzi i ich poglądy, jest wrażliwy na ich potrzeby. Szanuje tradycję i kulturę.

Jest odpowiedzialny – potrafi samodzielnie i świadomie podejmować działania oraz przewidywać ich konsekwencje.

Jest aktywny – posiada i rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia, wyznacza sobie cele i samodzielnie dąży do ich realizacji.

Jest kreatywny – poszerza swoją wiedzę i umiejętności korzystając z różnych źródeł informacji. Dostrzega w nauce swoje szanse życiowe.

Jest otwarty – z łatwością nawiązuje kontakty z rówieśnikami i współpracuje z grupą.

Jest kulturalny – zna zasady dobrego zachowania i przestrzega ich w codziennym życiu. Zna i stosuje zasady życia społecznego, kieruje się uczciwością i prawdomównością.

Jest optymistą – wierzy w swoje możliwości, pozytywnie patrzy na otaczający go świat, lubi siebie i innych.

Jest wrażliwy – potrafi zrozumieć i uszanować potrzeby innych, potrafi aktywnie działać dla dobra społecznego. Jest wrażliwy na piękno przyrody.

Jest asertywny – potrafi wyrażać własne zdanie szanując przy tym zdanie innych. Potrafi odróżnić dobro od zła.

 

VII.Plan działań szkoły.

 

 1. Dydaktyka

Założone cele mające poprawić efekty kształcenia:

– organizowanie różnorodnych zajęć rozwijających umiejętności i wyrównujących rozwój dziecka.

– włączanie uczniów w realizację projektów edukacyjnych;

– promowanie i wspieranie uczniów uzdolnionych;

– upowszechnianie czytelnictwa;

– rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów;

– systematyczne badanie i analizowanie efektów kształcenia i osiągnięć uczniów;

– sumienne przygotowywanie uczniów do sprawdzianów wewnątrzszkolnych;

– analizowanie wyników sprawdzianów wewnątrzszkolnych;

– wspieranie rozwoju dziecka młodszego;

– wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Efekty realizacji założonych celów :

– uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w konkursach i zawodach sportowych;

– wyniki analizy sprawdzianów wewnątrzszkolnych wskazują na przyrost wiedzy i umiejętności uczniów;

– szkoła dba o właściwą adaptację dziecka młodszego, obejmując je szczególnym wsparciem ze strony nauczycieli i specjalistów;

– uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych objęci są zajęciami specjalistycznymi prowadzonymi przez terapeutę pedagogicznego.

 

Podejmowane na bieżąco działania :

– monitorowanie realizacji podstawy programowej;

– analiza i weryfikacja szkolnych programów nauczania;

– dostosowanie treści programowych do możliwości i potrzeb uczniów;

– przejawianie inicjatyw dotyczących atrakcyjności i efektywności prowadzonych zajęć;

– mobilizowanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach;

– indywidualne podejście do nauczania i ucznia;

– formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów;

– wskazywanie metod i sposobów uczenia się;

– nauka j. angielskiego już w oddziałach przedszkolnych (dwa razy po 30 minut) oraz uczniów klas  1- 8. W klasach 7 i 8 nauka języka niemieckiego .

 

 1. Działalność opiekuńczo – wychowawcza.

Założone cele mające poprawić efekty działalności opiekuńczo – wychowawczej :

– kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich;

– propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych;

– eliminowanie przejawów agresji i przemocy; –

udzielanie wsparcia uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów.

 

Efekty realizacji założonych celów:

– uczniowie działają w ramach Samorządu Uczniowskiego i angażują się w różnego rodzaju akcje społeczne, dzięki czemu uczą się prezentować właściwe zachowania prospołeczne;

– podejmowane w szkole działania promują kulturę fizyczną, zdrowy tryb życia i ekologię, wpływają na postawy uczniów;

– uczniowie i rodzice postrzegają szkołę jako miejsce bezpieczne i sprzyjające nauce i rozwojowi ogólnemu dziecka;

– uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów,

– uczniowie chętnie angażują się w organizację życia szkolnego pomagając przy organizacji różnego rodzaju imprez i uroczystości szkolnych.

 

Podejmowane na bieżąco działania:

– opracowanie Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły;

– diagnoza sytuacji wychowawczej uczniów;

– organizowanie akademii i apeli szkolnych związanych z uroczystościami szkolnymi oraz tradycjami i świętami narodowymi;

– organizowanie wycieczek, wyjazdów o charakterze turystycznym, krajoznawczym, sportowym w oparciu o bieżące potrzeby uczniów;

– organizowanie spotkań i spektakli profilaktycznych;

– udział uczniów w akcjach charytatywnych, wolontariacie;

– pedagogizacja rodziców w związku z problemami ich dzieci;

– stała współpraca z instytucjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty (np. Policja, Straż Pożarna, , Biblioteka Publiczna);

– organizowanie imprez promujących właściwe zachowania np. Dzień Rodziny;

– organizowanie zajęć i imprez promujących zdrowy styl życia.

– stosowanie statutowego oceniania zachowania uczniów;

– współpraca wychowawcy z dyrektorem, i rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

– ewaluacja – odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

 

 1. Baza szkoły.

Założone cele dotyczące bazy szkoły:

– utrzymanie budynku w odpowiednim stanie technicznym;

– dbanie o estetykę obiektu i jego otoczenia;

– podejmowanie działań wzbogacających bazę i wyposażenie szkoły.

 

 

Efekty realizacji założonych celów :

– zapewnienie przebywającym w placówce osobom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

– wyposażenie w potrzebne środki dydaktyczne i sprzęt multimedialny umożliwiający rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów;

– przeprowadzenie w placówce prac inwestycyjnych i remontowych.

 

Podejmowanie na bieżąco działań :

– racjonalne gospodarowanie zasobami finansowymi;

– przeprowadzanie remontów bieżących budynku;

– zagospodarowanie otoczenia;

– uzupełnianie księgozbioru biblioteki szkolnej;

– w miarę możliwości zakup pomocy dydaktycznych proponowanych przez zespoły przedmiotowe.

– uzupełnianie wyposażenia pracowni w sprzęt multimedialny i oprogramowanie;

 

 1. Organizacja i zarządzanie szkołą.

 

Założone cele dotyczące organizacji i zarządzania szkołą:

– aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego zgodnie z obowiązującym stanem prawnym;

– przejrzystość i dostępność dokumentów szkolnych regulujących działalność placówki oraz dzienników lekcyjnych;

– stała i efektywna współpraca z Radą Pedagogiczną;

– stała i efektywna współpraca z Radą Rodziców;

– włączanie jak największej liczby rodziców w działalność placówki.

 

Efekty realizacji założonych celów:

– wewnętrzne prawo szkoły jest znane uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom;

– szkoła funkcjonuje sprawnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

– poszczególne organy szkoły współpracują dla dobra placówki;

– ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołu nauczycieli;

– propozycje rodziców są uwzględniane w planowaniu pracy placówki.

 

Podejmowanie na bieżąco działań:

– monitorowanie prawidłowości przebiegu procesu kształcenia;

– monitorowanie zgodności prawa wewnątrzszkolnego z aktualnymi przepisami prawa oświatowego;

– monitorowanie prawidłowości i spójności dokumentacji szkolnej;

– tworzenie zespołów zadaniowych odpowiedzialnych za różne obszary działalności placówki;

– publikowanie dokumentacji szkolnej na stronie internetowej;

– zapewnienie rodzicom dostępu do aktualnych informacji;

– włączanie rodziców w podejmowanie decyzji dotyczących placówki;

– zasięganie opinii dotyczących uczniów, szkoły, wspólna ocena podejmowanychdziałań.

 

 1. Budowanie pozytywnego klimatu w placówce;funkcjonowanie i promocja szkoły w środowisku lokalnym.

 

Założone cele w zakresie budowania pozytywnego klimatu w placówce i funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym:

– budowanie właściwych relacji między uczniami, między uczniami i nauczycielami oraz między rodzicami i nauczycielami;

– dbanie o właściwe relacje między członkami Rady Pedagogicznej;

– tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

 

Efekty realizacji założonych celów :

– właściwe relacje między uczniami, między uczniami i nauczycielami oraz między rodzicami i nauczycielami oddziałują na atmosferę panującą w szkole i efektywność podejmowanych działań;

– udział uczniów w imprezach i uroczystościach, akcjach charytatywnych, konkursach i zawodach na terenie szkoły, gminy i powiatu jest zauważany i doceniany.

 

Podejmowane na bieżąco działania:

– kontynuacja działań sprzyjających integracji kadry pedagogicznej i niepedagogicznej;

– konsekwencja w stawianiu uczniom wymagań zgodnych z regulaminami i statutem szkoły;

– wpajanie uczniom zasad dobrego wychowania i kulturalnego zachowania;

– udział szkoły w lokalnych działaniach o charakterze kulturalnym i patriotycznym;

– aktualizowanie strony internetowej szkoły (sukcesy, wydarzenia szkolne…itp.);

– analiza postrzegania szkoły przez środowisko lokalne;

– ankiety, wywiady z rodzicami lub partnerami szkoły.

 

 1. Kadra szkoły:

 

Założone cele w zakresie doskonalenia kadry pedagogicznej:

– aktywny udział kadry szkoły w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego;

– dobór kierunków doskonalenia kadry do bieżących potrzeb placówki;

– nacisk na wykorzystanie zdobywanej wiedzy i umiejętności w celu podnoszenia efektywności nauczania.

 

Efekty realizacji założonych celów:

– kadra pedagogiczna i niepedagogiczna uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego;

– nauczyciele przedstawiają dyrektorowi propozycje doskonalenia własnego warsztatu pracy na dany rok szkolny lub dłuższy okres;

– nauczyciele zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego;

– dyrektor proponuje tematykę szkoleń na dany rok szkolny;

– dyrektor zapewnia środki finansowe na doskonalenie zawodowe.

 

Podejmowane na bieżąco działania:

– określanie zakresu potrzeb szkoleniowych;

– opracowywanie planu doskonalenia nauczycieli na każdy rok szkolny;

– realizacja planu doskonalenia zawodowego.

 

VIII. Monitoring realizacji planu działań.

 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego, prowadzona obserwacja i ewaluacja wybranych obszarów służyć będą jako baza do oceny oraz ewentualnej modyfikacji procesów zachodzących w szkole, a także do ich planowania w przyszłości.

 

Ogólne zasady monitorowania realizacji działań ujętych w strategii:

– obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli – według harmonogramu;

– modyfikacja związana z warunkami realizacji podstaw programowych;

– stała analiza efektów kształcenia;

– stała analiza sytuacji wychowawczej;

– obserwacja imprez i uroczystości szkolnych;

– kontrola realizacji powierzonych zadań bieżących;

– okresowa kontrola dokumentacji szkolnej.

 

 1. Załączniki.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są spójne z jego treścią, opracowane i zatwierdzane stosownymi uchwałami w każdym roku szkolnym:

 

– Plan Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2018/ 2019 dla szkoły podstawowej;

– Roczny Plan Pracy Szkoły;

– Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły;

– Program Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego;

– Plan Pracy Biblioteki Szkolnej;

– Plan Pracy Terapeuty Pedagogicznego.

 

Koncepcja Pracy Szkoły przedstawiona na Radzie Pedagogicznej

w dniu 14 września 2018 r. i pozytywnie zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną.

 

Opracowanie: Dyrektor: Róża Łępicka

Zespół do prac nad Koncepcją Pracy Szkoły w składzie:Małgorzata Piotrowska, Dorota Chaberek