Plan pracy szkoły 2018/2019

PLAN PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ROGIENICACH WIELKICH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Kto ma silną wolę i silną chęć służby ludziom 
Temu życie pięknym będzie snem, 
Choćby droga do celu była poplątana 
A myśli niespokojne…

 Janusz Korczak

 

 

Rogienice Wielkie, wrzesień 2018r.

 

Każdego roku w szkole dzieje się bardzo wiele.  Organizowane są uroczystości i imprezy. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny, prowadzi obserwację zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, zebrań z rodzicami, uroczystości szkolnych i ocenia nauczycieli. Odbywają się zebrania rady pedagogicznej,  w tym  szkoleniowe. Prowadzone sa spotkania z rodzicami. To wszystko wymaga precyzyjnego zaplanowania i opracowania harmonogramu rocznych działań szkoły.

Plan pracy szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich na rok szkolny 2018/2019 opracowany został na spotkaniu zespołu nauczycieli z dyrekcją szkoły w dniu 20 sierpnia 2018 r. Przedstawiony i przyjęty do realizacji na radzie pedagogicznej w dniu 30.08.2018 r. Zmodyfikowany i przedstawiony w dniu 14 września 2018 r. na radzie pedagogicznej i przyjęty do realizacji.

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.),
 • Statut Szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich,
 • Program Wychowawczo -Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich

 

 

 

Plan pracy został opracowany w oparciu o:

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości –wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 • Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 1. Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przedstawionych na zebraniu Rady Pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2017/2018.
 • Podczas dyżurów nauczycielskich obserwować miejsca w szkole, które zdaniem uczniów sprzyjają niepożądanym zachowaniom.
 • Zwrócić szczególną uwagę na korelację międzyprzedmiotową (korzystać ze związków pomiędzy poszczególnymi przedmiotami nauczania).
 • Kierować nauczycieli do udziału w szkoleniach zewnętrznych, dotyczących zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa.
 • Monitorować wykorzystywanie przez nauczycieli w pracy z uczniami istniejących zasobów technologii informacyjno – komunikacyjnej szkoły – komputery, tablica interaktywna, programy edukacyjne.

Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2018/2019

 1. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
 2. Niwelowanie wszelkich przejawów agresji i przemocy w szkole oraz uwrażliwienie na potrzeby innych.
 3. Zaangażowanie rodziców w życie szkoły i klasy.
 4. Systematyczne uatrakcyjnianie  prowadzonych  zajęć.

 

 

Spis treści zawartych w planie:

 1. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.
 2. Kalendarium szkolne.
 • Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych.
 1. Badanie stopnia realizacji planu.
 2. Terminy przygotowania sprawozdań, raportów.

 

 1. PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

Zarządzanie i organizacja

 

 

L.p.

 

 

ZADANIA

 

 

OSOBA

ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI
1. Przydział obowiązków wszystkim pracownikom Dyrektor Do końca sierpnia
2. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego Dyrektor Do 15 września
3. Opracowanie Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły Agnieszka Domalewska wrzesień
4. Opracowanie  planu pracy szkoły zapewniającego ciągły i wielokierunkowy rozwój uczniów i nauczycieli  

Dyrektor

Barbara Matejkowska

wrzesień
5. Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej Wszyscy nauczyciele wrzesień
6. Wszechstronne przygotowanie uczniów do edukacji na wyższym poziomie Wszyscy nauczyciele Cały rok
7. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły

w środowisku.

 • Inicjowanie,  organizowanie   i branie                      udziału przez szkołę w konkursach, zawodach, imprezach lokalnych  i regionalnych.
 • Promocja szkoły w środowisku,
 • Promocja w mediach lokalnych,
 • Pozyskiwanie         sojuszników wspierających przedsięwzięcia szkoły.
 • Podejmowanie działań integrujących rodziców,  nauczycieli, uczniów  i przyjaciół szkoły.
 • Aktywny udział rodziców w życiu szkoły,
 • Zwiększenie zaangażowania rodziców do zadań wynikających z planu pracy szkoły, planu pracy wychowawczej klasy oraz harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych,
 • zapraszanie władz gminy Mały Płock oraz sponsorów na uroczystości szkolne,
 • prezentacja umiejętności i osiągnięć uczniów w czasie uroczystości szkolnych i podczas zebrań,
 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Cały rok

8. Tworzenie     bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkolnego.

 • Systematyczne     upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i higieny.
 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Cały rok

9. Opracowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli po uprzedniej analizie potrzeb pracowników i możliwości szkoły oraz po zapoznaniu się z ofertą WDN.

 

Lider WDN wrzesień

 

Nauczanie

 

L.p.

 

 

ZADANIA

 

OSOBA

ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI
 

 

 

 

 

1.

Zapewnianie nowoczesnej i wszechstronnej oferty    edukacyjnej.

 • Dobieranie programów i planów nauczania dostosowanych  do możliwości, potrzeb i aspiracji uczniów  oraz zgodnych z nową podstawą programową.
 • Zachęcanie uczniów  do poszukiwania informacji z różnych źródeł, świadomego i umiejętnego ich wykorzystywania.
 • Wzbogacanie procesu dydaktycznego przez stosowanie technologii      informatycznej.
 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

2.

Realizacja podstawy programowej

 • Monitorowanie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w klasach II , V,VIII.
 

 

Dyrektor

 

 

 

Cały rok

 

3. Wstępne diagnozowanie uczniów:

 • Badanie dojrzałości szkolnej: przekazanie informacji rodzicom o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • Diagnoza wstępna w kl. I.
 • Diagnoza ucznia na rozpoczęcie i zakończenie nauki w danej klasie
Nauczyciele Wrzesień

Maj

 

4. Współpraca z PPP w Kolnie:

 • konsultacje ze specjalistami PPP:
 • kierowanie uczniów na badania,
 • uwzględnianie zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach PPP.
Nauczyciele Wg potrzeb
5. Unowocześnianie i wzbogacanie oferty dydaktycznej: wykorzystanie komputera i programów multimedialnych na różnych przedmiotach.

 

Nauczyciele Cały rok
6. Stworzenie uczniom możliwości poszerzania wiedzy, rozwijania umiejętności oraz wspomagania ich w indywidualnym rozwoju poprzez:

 • udział w konkursach przedmiotowych, plastycznych, czytelniczych, językowych, z zakresu bezpieczeństwa, zdrowotnych, ekologicznych i zawodach  na szczeblu szkolnym, gminnym, wojewódzkim,
 • uczestnictwo w uroczystościach, apelach szkolnych i pozaszkolnych (wg harmonogramu),
 • Przyznawanie nagród motywacyjnych za wyniki w nauce i inne osiągnięcia.
 • Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami ,rozwój doradztwa zawodowego.
 • Praca z uczniem mającym trudności w nauce.
 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

czerwiec

7. Analiza wyników i efektów nauczania w poszczególnych klasach:

 • Dokładne analizowanie zadań sprawiających trudności,
 • Przestrzeganie rytmiczności oceniania,
 • Opracowanie wniosków do realizacji na następny rok.
 • Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli
 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

Cały rok

 

 

Czerwiec

 

Raz w m-cu

8. Realizacja przez nauczycieli odpowiednich metod kształcenia, wdrażanie innowacji pedagogicznych celem podnoszenia poziomu nauczania:

 • Stosowanie metod aktywizujących,
 • Urozmaicanie indywidualizacji pracy z uczniem,
 • Zwiększenie atrakcyjnych form pracy w celu podniesienia aktywności uczniów podczas lekcji,
Dyrektor  
9. Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych. Nauczyciele przedmiotów Na bieżąco
10. Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych – wg kalendarza

konkursów.

Nauczyciele Cały rok
 

11.

 

Obserwacja zajęć nauczycieli

 

dyrektor

 

Wg harmonogramu

 

12.

Analiza badania wyników nauczania za rok szkolny 2018/2019 ze szczególnym uwzględnieniem czytania ze zrozumieniem  

Nauczyciele

 

Czerwiec

 

13.

Doskonalenie u uczniów umiejętności czytelniczych

 • Prezentowanie literatury dziecięcej,
 • Konkursy czytelnicze,
 • Zainteresowanie uczniów książką.
 • Zachęcanie młodych ludzi do korzystania z zasobów bibliotek szkolnych i publicznych: zapis pierwszaków do biblioteki, pasowanie na czytelnika,
 •  Promocja czytelnictwa
 • zajęcia edukacyjne,
 • Zaangażowania domu rodzinnego w proces zainteresowania dziecka książką:
  a) „Środowe czytanie na śniadanie ”-zaangażowanie rodziców i innych osób ze środowiska lokalnego do udzielania się na terenie szkoły w celu czytania dzieciom- kl.0-III,

b) tradycyjna literatura dziecięca czytana przez uczniów klas starszych (oddział przedszkolny).

 

 

Nauczyciel bibliotekarz

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel bibliotekarz

wychowawcy

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

WYCHOWANIE

L.p.

 

ZADANIA

 

OSOBA

ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI
1. Realizowanie programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły:

·         Uwzględnienie wniosków z ewaluacji programów,

·         Zapoznanie rodziców z planem wychowawczo – profilaktycznym, planami wychowawców klas.

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wychowawcy klas

Cały rok

 

 

 

 

Do końca września

2. Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów:

·         Prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami mającymi problemy z zachowaniem,

·         Podjęcie działań promujących pozytywne wzorce zachowań,

·         Sprawne funkcjonowanie systemu dyżurów nauczycieli.

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

Cały rok

3. Organizowanie uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek:

 • Przygotowanie harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych,
 • Organizacja wyjazdów do kina, teatru,
 • Przygotowanie przedstawień w wykonaniu uczniów,
 • Współpraca z teatrem „Magik” z Białegostoku
 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Cały rok

4. Wzmocnienie roli rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły:

 • Współpraca z rodzicami podczas planowania  procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz pracach na rzecz szkoły ( zakup nagród, pomocy dydaktycznych , organizacja festynu rodzinnego itp.)
 • Wspieranie dziecka w rozwijaniu umiejętności czytania i pisania oraz myślenia matematycznego dzieci 6-letnich
   
5.

 

Kształtowanie wśród uczniów umiejętności radzenia sobie z agresją:  psychiczną, fizyczną, słowną poprzez realizację programów profilaktycznych, przeprowadzanie pogadanek i indywidualnych rozmów przez wychowawców.  

Wychowawcy klas

Policjant,

Psycholog

 

 

Cały rok

6. Wdrażanie uczniów do   aktywnego działania na rzecz szkoły poprzez działalność  w Samorządzie Uczniowskim:

·         Organizowanie kampanii wyborczej na funkcję przewodniczącego SU,

·         Organizowanie imprez szkolnych (walentynki, Dzień Kobiet, pierwszy dzień wiosny, Festyn Rodzinny, słodkie przerwy)

 

 

 

Opiekun SU

 

 

 

Cały rok

7. Wychowanie ekologiczne i prozdrowotne:

·         Czynne uczestnictwo w zorganizowanych formach edukacji ekologicznej (Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi).

·         Zachęcanie uczniów i ich rodzin    do segregowania odpadów.

·         Szerzenie oświaty zdrowotnej,

·         Kontynuowanie zadań z zakresu zdrowego odżywiania („Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”),

·         Realizacja zadań z programu „Akademia bezpiecznego Puchatka”

·         Korzystanie z programów promujących kondycję fizyczną

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Cały rok

8 Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie w środowisku lokalnym:

·         Kształtowanie szacunku do symboli narodowych,

·         Organizowanie apeli i akademii z okazji świąt narodowych i ważnych rocznic państwowych,

·         Poznawanie tradycji i kultury regionu.

·         Organizacja imprez środowiskowych.

·         Wdrażanie do wolontariatu.

·         Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych uczniów /100 Rocznica Odzyskania Niepodległości/.

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

Cały rok

9. Doskonalenie umiejętności czytelniczych:

·         Organizowanie konkursów czytelniczych, spotkań autorskich,

·         Prezentowanie literatury dziecięcej

·         Współpraca z biblioteką publiczną,

 

 

Nauczyciel bibliotekarz

 

 

Cały rok

 

OPIEKA

L.p.

ZADANIA

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

TERMIN REALIZACJI
1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja opieki pedagogicznej:

 • Wspomaganie rozwoju dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
 • Wdrażanie zasad kultury osobistej,
 • Przestrzeganie przyjętych norm i zasad zachowania,
 • Współpraca i komunikowanie się z rówieśnikami

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

2. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • Analiza dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej,
 • Monitorowanie wyników pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 

 

 

 

Dyrektor
wychowawcy klas

 

 

 

 

wrzesień

Cały rok

3.

 

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej:

 • Rozpoznanie sytuacji rodzinnej uczniów,
 • Zapewnienie dożywiania w szkole,
 • Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i pomocy stypendialnej.
 

 

Wychowawcy klas

Dyrektor

 

 

Cały rok

 

4. Zdrowie, higiena, bezpieczeństwo: -organizowanie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, -dbanie o wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez odpowiednie wyposażenie szkoły i organizację zajęć, -opieka nad dziećmi podczas zajęć i przerw; – zorganizowanie dyżurów nauczycieli, -spotkania uczniów z policjantem na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły oraz bezpieczeństwa w trakcie ferii zimowych i wakacji letnich, -zorganizowanie dyżurów nauczycieli w dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.  

Dyrektor

nauczyciele

 

Cały rok

 

5. Ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Dyrektor wrzesień

 

6. Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji budynku w przypadku zagrożenia: -zapoznanie uczniów z zasadami postępowania w warunkach zagrożenia, -przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń ewakuacji Dyrektor ,

nauczyciele ,

pracownicy obsługi

kwiecień

 

 1. Kalendarium szkolne
TERMIN ZADANIE
3 września 2018r. Rozpoczęcie roku szkolnego
28 września 2018r. Zebranie z rodzicami
12 października 2018r. Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej
2  listopada  2018r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
9 listopada 2018r. Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości
29 listopada2018r.                                            Andrzejki
19 grudnia 2018r. Jasełka szkolne
24 grudnia 2018r. – 1 stycznia 2019r. Zimowa przerwa świąteczna
2  stycznia 2019r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3 stycznia Procedura wystawiania ocen śródrocznych
16 stycznia 2019r. Posiedzenie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej
17 stycznia 2019r. Choinka noworoczna
18 stycznia 2019r. Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka
18 stycznia 2019r. Zebranie z rodzicami
21 stycznia – 3 lutego 2019r. Ferie zimowe
8 marca 2019r. Uroczystości związane z Dniem Kobiet
21 marca 2019r. Pierwszy dzień wiosny
15-17 kwietnia 2019r. Egzamin ósmoklasisty   

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

18 -23 kwietnia 2019r. Wiosenna przerwa świąteczna
Kwiecień 2019r. OBUT
26 kwietnia 2019r. Szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
2 maja 2019r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
15 maja 2019r. Dzień Europejczyka
30 maja 2019r. Szkolne uroczystości związane z Dniem Rodziny
do 7 czerwca 2019r. Procedura wystawiania ocen końcoworocznych
14 czerwca 2019r. Posiedzenie końcoworoczne rady pedagogicznej
21 czerwca 2019r. Zakończenie roku szkolnego

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

Wszystkich Świętych – 1 listopada 2018r.

Boże Narodzenie  –  25   i  26 grudnia 2018r.

Nowy Rok – 1 stycznia 2019r.

Poniedziałek Wielkanocny – 22 kwietnia 2019r.

Święto Pracy – 1 maja 2019r.

Święto Konstytucji 3 maja – 3 maja 2019r.

Boże Ciało – 20 czerwca 2019r.

 

 

 1. Harmonogram uroczystości szkolnych

 

Lp. Nazwa uroczystości Data Odpowiedzialny  

Korzyści ucznia

 

Uwagi
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 3 IX Dyrektor szkoły

wychowawcy klas

 • podtrzymywanie tradycji
 • kształcenie aktywnego współdziałania

w zespole

 

 
2. Ślubowanie klasy I 18 X  

Agnieszka Domalewska

 

 • uroczyste włączenie pierwszoklasistów do społeczności  szkolnej
 
3. Dzień Nauczyciela 15 X Małgorzata Piotrowska

Dorota Chaberek

 • uwrażliwienie na piękno poezji
 • wzbudzenie szacunku dla trudu i wysiłku pracy pedagogów

 

 
4. 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości 9 XI Marzena Boryszewska
 • uczenie szacunku dla symboli narodowych
 • uwrażliwianie na piękno poezji ojczystej
 • poznanie dziedzictwa kultury narodowej
 
5. Andrzejki

 

29 XI Wychowawcy klas
 • podtrzymywanie tradycji
 
6. Wigilia Bożego Narodzenia 19 XII Renata Sałek
Dorota Chaberek

Milena Kownacka

Agnieszka Domalewska Małgorzata Piotrowska

Barbara Matejkowska

 • Podtrzymywanie tradycji
 • rozbudzanie radosnej postawy i chęci dzielenia się radością z innymi
 • kształcenie postawy przebaczającej
 

 

 

 

 

7. Choinka Noworoczna 17 I Wychowawcy klas ·           kontynuacja tradycji

·

 
8. Dni Kultury Uczniowskiej. Walentynki 14 II Opiekun SU

Dorota Chaberek

 

 • uwrażliwianie na piękno poezji
 • poznanie rodzajów miłości w literaturze i sztuce (miłość do ojczyzny, do ludzi )
 
9.  

Dzień Kobiet

 

8 III Krzysztof Pisiak

Bogumił Nowicki

Ks. Wojciech Kurek

 • oddanie czci  kobietom
 
10. Powitanie wiosny 21 III Wychowawcy klas
 • poznanie sposobów spędzania wolnego czasu
 • rozwijanie zainteresowań sprawności umysłowej

 

 
12. Dzień Ziemi IV  

Teresa Chudzińska

 

 • rozwijanie postawy ochrony środowiska
 
13. Święto Konstytucji  3 Maja

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.

26 IV Charubin Grażyna
 • uczenie szacunku do symboli narodowych
 • kształcenie właściwych postaw

 

 
14. Dzień Europejczyka 15 V Anna Jasionek

Magdalena Darmetko

 • rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur
 • posługiwanie się różnymi źródłami informacji
 
15. Dzień Rodziny

 

30 V Wychowawcy klas

 

 • rola rodziny w życiu każdego człowieka
 
18. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 21 VI Dyrektor szkoły

Barbara Matejkowska

Krzysztof Pisiak

 

 • podtrzymywanie tradycji
 • kształcenie efektywnego współdziałania w zespole
 • kształcenie umiejętności słuchania innych
 

 

 

 • Badanie stopnia realizacji planu

 

 

1.Monitorowanie

 1. Badanie dokumentacji, programów, wyników klasyfikacji, rozkładów materiału, protokołów Rady Pedagogicznej, zapisów
  w dziennikach, wyników sprawdzianów i badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 2. Obserwacja działań nauczycieli i uczniów w trakcie lekcji.
 3. Badanie osiągnięć uczniów w konkursach przedmiotowych.
 4. Analiza i dostosowanie Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, planów pracy wychowawczej, kalendarza imprez, sprawozdań nauczycieli.
 5. Analiza udziału nauczycieli w formach doskonalenia zawodowego.
 6. Analiza udziału rodziców w życiu szkoły.

 

 

2.Ewaluacja
 a) analiza mocnych i słabych stron szkoły,

 1. b) analiza efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej

 

 1. Terminy przygotowania sprawozdań, raportów
 1. Plan pracy, dokumentacja nauczyciela, wychowawcy (do 14 września).
 2. Sprawozdania z monitorowania podstawy programowej (styczeń, czerwiec).
 3. Sprawozdanie nauczyciela bibliotekarza, lidera WDN, koordynatora ds. opieki socjalnej, opiekuna SU (luty, czerwiec).
 4. Sprawozdanie zespołów nauczycielskich I – II etapu kształcenia (luty, czerwiec).
 5. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego (luty, sierpień).
 6. Inne wg potrzeb.

 

 

Plan opracowały: Dorota Chaberek , Małgorzata Piotrowska

 

 

Plan przyjęto do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/2018/2019