Statut

Statut

Szkoły Podstawowej
w
Rogienicach Wielkich
(oddziały przedszkolne, 8-letnia szkoła podstawowa)

Statut został opracowany na podstawie następujących aktów prawnych:
Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483);
Konwencji o Prawach Dziecka uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.);
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.);
Ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010);
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm);
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów
i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 671)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym; (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1569);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach(Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. nr 135 poz. 1516 z późn. zm.);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (dz. U. z 2014 r. poz. 1157);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z późn. zm.);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 z późn. zm.);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 843).

ROZDZIAŁ I

NAZWA I TYP JEDNOSTKI

§ 1.

Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich ul. Długa 1 jest szkołą publiczną.

§ 2.

Szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich.

§ 3

Szkoła działa na podstawie niniejszego Statutu oraz zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

§ 4.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

„Szkole”- należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Rogienicach Wielkich;

„oddziale przedszkolnym”- należy przez to rozumieć oddziały zorganizowane
w szkole, w których dzieci objęte są wychowaniem przedszkolnym;

,,oddziale specjalnym”- należy przez to rozumieć oddziały dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19pkt 2 Ustawy Prawo oświatowe;

„rodzicach”- należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

„Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządzie Uczniowskim” – należy przez to rozumieć organy szkoły;

„statucie” – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich;

„uczniach” – należy przez to rozumieć dzieci i młodzież uczęszczających do szkoły podstawowej;

„dzieciach”- należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego;

„zindywidualizowanej ścieżce”- należy przez to rozumieć odpowiednio zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia (formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dziecku czy uczniowi);

„wychowawcy” – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono jeden oddział w szkole;

„nauczycielach” – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych szkoły;

„organie sprawującym nadzór pedagogiczny” – należy przez to rozumieć Podlaskiego Kuratora Oświaty;

„organie prowadzącym” – należy przez to rozumieć Gminę Mały Płock;

„MEN”- należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej.

§ 5.

1. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i składa się z dwóch etapów:

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III – edukacja wczesnoszkolna;

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV-VIII.
2. W szkole prowadzony jest oddział przedszkolny, który realizuje program wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 5- 6 lat oraz oddział przedszkolny dla dzieci 3-4 letnich.

§ 6.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Mały Płock.

§ 7.

Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

§ 8.

Szkoła utrzymywana jest ze środków budżetowych państwa. Nauka w szkole jest bezpłatna.

Środki finansowe, uzupełniające pochodzą z darowizn, dowolnych wpłat rodziców, instytucji i osób prywatnych oraz działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY / ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

§ 9.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka,
a także programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły a w szczególności:
umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i podjęcia nauki na kolejnym etapie kształcenia;

kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;

umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i Świata;

udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej;

organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły;

umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania;

realizuje program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach;

umożliwia pobieranie nauki przez dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie
i zagrożone niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na autyzm.

§ 10.

Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie Prawo oświatowe
i jako szkoła publiczna:
zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
realizuje ramowy plan nauczania oraz programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;
realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

§ 11.

Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej przez:
prowadzenie nauki religii/etyki;
kultywowanie tradycji narodowych i patriotycznych w czasie trwania uroczystości szkolnych i lokalnych;
organizowanie w różnych formach uroczystości z okazji świąt państwowych
i narodowych.

§ 12.

Szkoła posiada szkolny zestaw programów i podręczników zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.
Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje trzy lata.
Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości szkolne zestawy programów i podręczników.
O dopuszczeniu zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania decyzje podejmuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej

§ 13.

Działalność edukacyjna szkoły określana jest przez:
szkolny zestaw programów nauczania obejmujący całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
program wychowawczo – profilaktyczny szkoły.
2. Zadania wychowawczo-profilaktyczne podejmują wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w szkole, wspomagani przez pozostałych jej pracowników poprzez program wychowawczo – profilaktyczny obejmujący:
wszystkie treści i zadania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;
wszystkie treści i zadania o charakterze profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, skierowane do uczniów, rodziców
i nauczycieli.
3. Celem szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest oddziaływanie na ucznia, aby lepiej radził sobie w życiu z rozwiązywaniem problemów, aby rozumiał siebie, umiał współżyć z innymi i potrafił również znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach oraz czuł się bezpiecznie w środowisku szkolnym.

§ 14.

Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych poprzez:

pełnienie międzylekcyjnych dyżurów nauczycielskich,

otoczenie uczniów opieką medyczną podczas ich pobytu w szkole,

zabezpieczenie sprzętu szkolnego zgodnie z obowiązującymi normami.

2. Sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę poprzez:

1) zapewnienie opiekunów poszczególnym grupom w osobach nauczycieli i rodziców zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) zapewnienie opieki medycznej.

3. Organizuje pełnienie dyżurów nauczycielskich w szkole:

1) dyżurów międzylekcyjnych na korytarzach szkolnych, w szatni i na boisku szkolnym;

2) dyżur przed zajęciami lekcyjnymi rozpoczyna nauczyciel najpóźniej od godz. 7:30 zgodnie z harmonogramem tworzonym na każde półrocze.

§ 15.

Szkoła określa formy sprawowania indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:

1) uczniami najniższych klas szkoły podstawowej poprzez:

a) zapewnienie dodatkowej opieki w czasie przerw międzylekcyjnych ze strony nauczycieli,

b) zapewnienie opieki świetlicowej uczniom dowożonym do szkoły. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.

2) uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów (ruchu, słuchu, wzroku), przewlekle chorymi poprzez:

systematyczną opiekę medyczną,

czynne poradnictwo w zakresie grup dyspanseryjnych,

organizowanie zespołów dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno- kompensacyjnych,

organizację zajęć gimnastyki korekcyjnej,

w zależności od potrzeb organizacja indywidualnego nauczania,

prowadzenie szkolenia rodziców na temat w/w problemów,

monitorowanie ze strony wychowawcy klasowego realizacji zaleceń lekarskich, poradni psychologiczno – pedagogicznej i innych.

3) uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna poprzez:

a) zapewnienie, w miarę możliwości, bezpłatnego dożywiania w szkole,

b) przydzielanie materialnych zapomóg jednorazowych z funduszu Rady Rodziców
i innych źródeł.

2. Szkoła współdziała z poradnią psychologiczną- pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom w zakresie diagnostyki.

§ 16.

Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania
i profilaktyki.
Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów
i rodziców oraz zebrania.
Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie może być mniejsza niż 2 razy w półroczu.
Rodzice uczestniczą w zebraniach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału
w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą oddziału w innym terminie poprzez:
kontakt telefoniczny;
stronę internetową;
kontakt indywidualny.
5. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do:
znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danym oddziale klasy
i szkole w danym roku szkolnym;
znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
oraz przeprowadzania egzaminów w danym roku szkolnym;
uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów
i przyczyn trudności w nauce:
na zebraniach,
podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej
z nauczycielem, konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela,
uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci poprzez:
dziennik lekcyjny,
kontakty indywidualne,
zebrania z rodzicami.
udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych;
wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły.

§ 17.

Oddziały przedszkolne realizują cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz w aktach wykonawczych do ustawy uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Oddziały przedszkolne pełnią funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą.

Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

4. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

5. Zadaniem oddziałów przedszkolnych jest w szczególności:

wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju;

tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania
i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa
w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

6. Wynikające z powyższych celów zadania oddziały przedszkolne realizują w ramach określonych obszarów edukacyjnych:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka;

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka;

Społeczny obszar rozwoju dziecka;

Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

§ 18.

1. Szkoła organizuje i udziela uczniom oraz dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych i ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
diagnozowanie środowiska dzieci;
rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka
i umożliwianie ich zaspokajania;
rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowywaniu i terapii dziecka;
prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, rodziców
i nauczycieli;
podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży;
umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
udzielanie wsparcia dziecku uzdolnionemu;
badanie dojrzałości szkolnej dziecka;
podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
wspieranie nauczycieli i specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Zadania szkoły, o których mowa w ust.1 realizowane są we współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi pracownikami, innymi szkołami czy przedszkolami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Szkołą współpracuje
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kolnie.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku/ uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu jego możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Szkole.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy ucznia, rodziców, Dyrektora Szkoły, nauczyciela lub specjalisty prowadzących zajęcia z uczniem/ dzieckiem, pielęgniarki, poradni, pomocy nauczyciela, asystenta nauczyciela, osoby niebędącej nauczycielem ale posiadającej przygotowanie uznane przez Dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć lub asystenta wychowawcy świetlicy, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Potrzeba objęcia ucznia czy dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną w Szkole wynika:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania i emocji;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

7. W Szkole pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych oraz uczniom szkoły udzielają zatrudnieni:
Nauczyciele;
Terapeuta Pedagogiczny;
Doradca zawodowy.

§ 19.

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem/ dzieckiem oddziału przedszkolnego oraz przez zintegrowane działania nauczycieli
i specjalistów.

2. W ramach posiadanych możliwości szkoła udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia organizowanych dla uczniów i dzieci szczególnie uzdolnionych (liczba uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 8 osób);

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się organizowanych dla uczniów w celu podnoszenia efektywności ich nauki;

3) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych organizowanych dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności, w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających
z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 8 osób.

4) zajęć specjalistycznych organizowanych wg. potrzeb uczniów i dzieci tj.:

a) korekcyjno- kompensacyjnych organizowanych dla uczniów i dzieci z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5 osób,

b) rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne organizowanych dla uczniów
i dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć tylko w uzasadnionych przypadkach może przekraczać 10 osób,

c) innych zajęć o charakterze terapeutycznym organizowanych dla uczniów
z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mającymi problemy
w funkcjonowaniu w Szkole, w tym oddziale przedszkolnym, oraz z aktywnym
i pełnym uczestnictwem w życiu Szkoły. Liczba uczestników w tych zajęciach nie może przekraczać 10 osób,

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (uzupełniające działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów);

6) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia organizowanych dla dzieci i uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły (oddziału przedszkolnego), ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające np. ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego czy zajęć edukacyjnych wspólnie rówieśnikami w oddziale przedszkolnym czy szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych;

7) porad i konsultacji.

3. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego czy zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie z dzieckiem czy uczniem oraz wspólnie
z oddziałem szkolnym czy przedszkolnym.

4. Tygodniowy wymiar godzin zajęć realizowanych indywidualnie ustala Dyrektor (na wniosek rodziców, z uwzględnieniem opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej,
z której wynika potrzeba objęcia dziecka czy ucznia pomocą w tej formie).

5. Uczeń/ dziecko objęte pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki realizuje w szkole czy oddziale przedszkolnym odpowiednio program wychowania przedszkolnego czy programy nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych (w szczególności z potrzeb wynikających ze stanu zdrowia).

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem/ uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka/ ucznia w szkole.

7. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:

uczniów objętych kształceniem specjalnym;

uczniów objętych indywidualnym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym czy indywidualnym nauczaniem.

8. Godzina zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt od 1 do 5 niniejszego paragrafu nie może być dłuższa niż 45 minut przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie lub skrócenie tego czasu, z zachowaniem ustalonego dla dziecka/ ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

9. Zajęcia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 do 4 prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć i prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na ich wspieraniu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. Pomoc ta jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów
i szkoleń prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów.

11. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole na wniosek Dyrektora zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

§ 20.

1. W razie stwierdzenia, że uczeń/ dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają mu tej pomocy w trakcie bieżącej pracy oraz informuje o tym wychowawcę oddziału (w przypadku uczniów szkoły) lub Dyrektora (w przypadku dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego).

2. Wychowawca oddziału w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1) koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi;

2) informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy- jeśli stwierdzi taką potrzebę;

3) informuje Dyrektora szkoły o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

4) wnioskuje do Dyrektora szkoły co do form udzielania pomocy, okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin;

5) planując udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb z nauczycielami, specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczną;

6) informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie indywidualnej rozmowy.

3. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną niż wychowawca osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

4. W przypadku objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego zadania wymienione w ust. 2 pkt 1, 2, 5 oraz 6 wykonuje Dyrektor szkoły.

5. Dyrektor Szkoły ustala i informuje na piśmie rodziców dziecka/ ucznia, który będzie objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną o formach udzielania tej pomocy, okresie ich udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

6. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale
w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy
z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia.

7. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojemu dziecku.

8. W przypadku gdy w wyniku udzielania uczniowi czy dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej nie następuje poprawa jego funkcjonowania w szkole (w tym w oddziale przedszkolnym), Dyrektor, za zgodą rodziców występuje do publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy problemu,
w celu jego rozwiązania.

9. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do uczniów i dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni. Przy planowaniu udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla tych uczniów/ dzieci uwzględnia się również zalecenia zawarte w tych orzeczeniach czy opinii
z zastrzeżeniem § 19 ust. 7 pkt 2 .

§ 21.

1. Dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy szkoła obejmuje kształceniem specjalnym.

Szkoła organizując kształcenie specjalne zapewnia:

realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci/ uczniów;

zajęcia specjalistyczne;

inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci/ uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne (Dyrektor powierza prowadzenie tych zajęć nauczycielom i specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka czy ucznia).

integrację dzieci/ uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi/ uczniami pełnosprawnymi;

przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

W zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej dziecka czy ucznia organizuje się kształcenie i wychowanie, które umożliwia mu naukę w dostępnym dla niego zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację, resocjalizację oraz zapewnia mu specjalistyczną pomoc i opiekę.

Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zespołu składającego się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem. Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału, do którego uczęszcza uczeń bądź nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem/ uczniem, wyznaczony przez Dyrektora szkoły.

Spotkania zespołu odbywają się co najmniej jeden raz w półroczu, przy czym o terminie spotkania każdorazowo informowani są pisemnie rodzice dziecka/ ucznia gdyż mają oni prawo uczestniczyć w tym spotkaniu. Należy pamiętać, że osoby biorące udział
w spotkaniu obowiązane są do nieujawniania poruszanych tam spraw, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia/ dziecka, jego rodziców, nauczycieli, specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem czy uczniem, a także innych osób uczestniczących w tym spotkaniu.

6. Zespół, o którym mowa w ust. 4, opracowuje dla dziecka/ ucznia objętego kształceniem specjalnym indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) zwany dalej „programem”, którym są uwzględniane formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

7. W programie może być wskazana potrzeba realizacji wybranych zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 dzieci/ uczniów.

8. Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny, opracowywany jest na okres na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

9. Na podstawie opracowanego programu dostosowuje się program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych dziecka czy ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych.

10. Zespół, o którym mowa w ust. 4, co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

11. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć okres nauki:

1) o jeden rok – na I etapie edukacyjnym;

2) o dwa lata – na II etapie edukacyjnym.

12. Z wnioskiem o wydłużenie okresu nauki dla ucznia mogą wystąpić: rodzic ucznia, wychowawca klasy, nauczyciele lub specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem.

13. Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego składany jest do zespołu, o którym mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu.

14. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu:

1) opinii zespołu, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki,
w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz

2) zgody rodziców ucznia.

15. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20 rok życia.

16. Dzieciom i uczniom niepełnosprawnym szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.

17. W szkole można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalistów, asystenta (w kl. I-III), pomocy nauczyciela w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, oraz za zgodą organu prowadzącego nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

18. Nauczyciele, o których mowa w ust. 17:

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz realizują zintegrowane działania i zajęcia wyznaczone przez Dyrektora szkoły;

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą
z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

3) udzielają pomocy nauczycielom i specjalistom w doborze form i metod pracy
z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

4) prowadzą zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne

§ 22.

1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań Dyrektor szkoły może, na wniosek lub za zgodą rodziców oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno- pedagogicznej, zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym.

Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji ucznia.

Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

1) uczeń (za zgodą rodziców);

2) rodzice ucznia;

3) wychowawca oddziału lub nauczyciel prowadzący zajęcia, których dotyczy wniosek
(za zgodą rodziców).

5. Klasyfikowanie i promowanie ucznia, któremu ustalono indywidualny program nauki odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia, natomiast uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, organizowanego zgodnie z w/w przepisami.

6. Realizacja indywidualnego programu lub toku nauki odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

§ 23.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Dyrektor szkoły dla oddziałów przedszkolnych, może organizować, w porozumieniu
z organem prowadzącym, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Celem wczesnego wspomagania jest pobudzenie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka, od momentu wykrycia nieprawidłowości, do podjęcia nauki w szkole.

3. W celu organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, Dyrektor Szkoły powołuje zespół wczesnego wspomagania (zwany dalej zespołem), w skład, którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności,
w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog;
2) inni specjaliści, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

4. Do zadań zespołu należy w szczególności:
1) ustalenie na podstawie diagnozy, zawartej w opinii
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, poziomu funkcjonowania dziecka
kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
2) nawiązanie współpracy z:
a) podmiotem leczniczym w celu przeprowadzenia diagnozy potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno- rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka.
b) ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy stosownie do ich potrzeb.
3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań osób prowadzących zajęcia
z dzieckiem oraz ocenianie postępów i trudności w funkcjonowaniu dziecka;
4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

5. Pracę zespołu koordynuje Dyrektor szkoły.

6. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania (prowadzi arkusz obserwacji dziecka).

7. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizuje Dyrektor w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, przy czym, w przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka
i jego rodziny, za zgodą organu prowadzącego, liczba tych godzin może być wyższa.

8. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju ustala Dyrektor:
zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną;
zajęcia mogą być prowadzone w grupie z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju- w celu rozwijania ich kompetencji społecznych i komunikacyjnych, przy czym liczba dzieci w grupie nie może przekraczać.

9. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez:
1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych
w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami,
a dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy
z dzieckiem;
3) identyfikowanie i eliminowanie barier, i ograniczeń w środowisku utrudniającym funkcjonowanie dziecka;
4) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

10. Szczegółową organizację wczesnego wspomagania rozwoju określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY SZKOŁY

§ 24.

Organami szkoły są:

1) Dyrektor szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.

§ 25.

1. Dyrektor szkoły:

kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

sprawuje nadzór pedagogiczny;

sprawuje nadzór nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;

tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i dzieci;

realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji;

wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w pkt 5 niniejszego ustępu, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne;

dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

wykonuje inne zadania wynikające z zarządzeń i przepisów szczególnych;

odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

zapewnia uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

współdziała ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych;

stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji (w szczególności harcerskich);

odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w szkole;

organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną oraz planuje i przeprowadza działania mające na celu poprawę jakości udzielanej pomocy;

współpracuje z pielęgniarką sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami.

opracowuje projekt arkusza organizacji szkoły.

2. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i innych pracowników. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2) przyznawania nagród Dyrektora szkoły nauczycielom oraz nagród i premii innym pracownikom szkoły;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i związków zawodowych działających na terenie szkoły, w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i związkami zawodowymi.

4. Dyrektor szkoły powołuje społecznego zastępcę na czas swojej nieobecności i określa zakres jego kompetencji.

5. Dyrektor szkoły powołuje pedagoga szkolnego oraz inne stanowiska wspierające działalność wychowawczą i opiekuńczą szkoły.

6. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci w obwodzie szkoły.

§ 26.

RADA PEDAGOGICZNA

Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele szkoły (również oddziału przedszkolnego).

Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym, odpowiedzialnym za realizację statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.

Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności stanowiący odrębny dokument, którego zapisy nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu.

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

zatwierdzanie planów pracy szkoły;

podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców;

ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów (nie dotyczy uczniów objętych obowiązkiem szkolnym);

ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;

wyraża zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej;

uchwalanie statutu szkoły i wprowadzanie zmian do statutu.

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
projekt planu finansowego szkoły;
wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród oraz innych wyróżnień;
propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;
Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie Dyrektora szkoły lub odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej;
Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników szkolnych.

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy Dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

8. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście oraz przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, których cele statutowe zbieżne są
z działaniami szkoły.

9. Rada Pedagogiczna może podejmować uchwały, jeśli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Rady, a wszyscy zostali powiadomieni o posiedzeniu co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.

10. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.
11. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 27.

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły oraz rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych.

W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i Rady Rodziców; zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. Regulamin Rady rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.

Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.

Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły;
opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły
pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły;
pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;
udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły;
współpraca ze środowiskiem lokalnym;
udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu;
organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej
w rodzinie i środowisku lokalnym;
podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną, i w związku z tym ustalenie zasad użytkowania pozyskanych środków;
współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady na szczeblu oddziału klasowego oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz oddziału klasy i szkoły;
opiniowanie decyzji Dyrektora szkoły o dopuszczenie do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,
a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

7. Rada Rodziców może:
1) wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
2) występować do Dyrektora, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych.

8. Rodzice uczniów znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych mogą otrzymać pomoc od nauczycieli i Rady Rodziców.

9. Konflikty między rodzicami a szkołą załatwiane są na linii: Dyrektor szkoły – prezydium Rady Rodziców.

10. Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

§ 28.

W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Organy Samorządu Uczniowskiego są reprezentantami uczniów wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

Samorząd Uczniowski działa w oparciu o regulamin przyjęty przez ogół uczniów. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wnioski we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących respektowania podstawowych praw uczniów takich jak:
prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu
z Dyrektorem szkoły;
prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Samorząd Uczniowski może prowadzić działania w zakresie wolontariatu, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

Samorząd Uczniowski powołuje rzecznika praw ucznia, który zajmuje się wyjaśnianiem i rozstrzyganiem sytuacji spornych wynikających z działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej szkoły.

§ 29.

1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej
i innowacyjnej szkoły.

Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody Dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 30.

Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia roku następnego.

Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, uwzględniając terminy ich rozpoczęcia i zakończenia, terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz dni wolnych od zajęć, określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego dla szkół publicznych.

Dyrektor szkoły, w porozumieniu z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w wymiarze do 8 dni w roku szkolnym, z przeznaczeniem na:
przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty;
obchody świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określonych w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.

W dniach wolnych, o których mowa w ust. 3, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych, imprezy służące upowszechnianiu kultury, sportu, turystyki i inne zajęcia pozalekcyjne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dni wolnych, o których mowa w ust. 3, Dyrektor szkoły może ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni
w wyznaczone soboty. Dyrektor może wyznaczyć dodatkowe dni wolne po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Wyznaczenie dodatkowego dnia wolnego może nastąpić za zgodą organu prowadzącego.

Z tytułu udostępniania rodzicom, gromadzonych przez szkołę, informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

§ 31.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły.

2. W terminie do 21 kwietnia danego roku arkusz organizacji szkoły (po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe) zostaje przekazany organowi prowadzącemu Szkołę.

3. Organ prowadzący, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły do dnia 29 maja danego roku.

4. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:

liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

2) informację o stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach nauczycieli;

3) liczbę oddziałów poszczególnych klas wraz z liczbą uczniów w poszczególnych oddziałach;

4) liczbę oddziałów przedszkolnych wraz z liczbą dzieci w poszczególnych oddziałach;

5) tygodniowe wymiary godzin poszczególnych zajęć w szkole;

6) tygodniowy wymiar zajęć religii w oddziałach przedszkolnych;

7) liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący;

8) liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

9) liczbę godzin zajęć świetlicowych;

10) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej;

11) czas pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 32.

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
Dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne
z religii, etyki, zajęcia edukacyjne, służące podtrzymywaniu poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, zajęcia edukacyjne z wychowania do życia
w rodzinie.

Szkoła może prowadzić również inne, niż wymienione, zajęcia edukacyjne.

W szkole prowadzone są zajęcia gimnastyki korekcyjnej, do których uczniowie rekrutowani są na podstawie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

§ 33.

Podstawową jednostką organizacyjną w szkole jest oddział.

W ciągu całego etapu edukacyjnego oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

Liczba uczniów w oddziale klas I- III wynosi nie więcej niż 25 uczniów.

Dyrektor, po poinformowaniu rady oddziałowej, może podzielić oddział klas I- III, jeśli
w trakcie trwania roku szkolnego liczba uczniów w tym oddziale zwiększy się ponad liczbę 25 osób, wskutek przyjęcia ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły.

Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 4, zwiększając liczbę uczniów
w oddziale maksymalnie o 2 osoby.

Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 5, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

W sytuacji, gdy liczba uczniów w oddziale zostanie zwiększona, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale;
8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przy czym w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
9. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut, przy czym w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w krótszym czasie, zachowując ustalony dla ucznia, łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym (2 godzin na ucznia).
10. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I- III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.
W klasach IV- VIII obowiązuje podział na grupy:
na obowiązkowych zajęciach komputerowych i informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów (zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 osoby oraz liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej);
na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych
w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów (zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów, a przy podziale na grupy uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego);
na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń (w tym laboratoryjnych)- w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;
na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego w oddziałach liczących więcej niż 26 uczniów (zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 26 uczniów z tym, że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może przekroczyć 20 uczniów, w tym 5 uczniów niepełnosprawnych).

§ 34.
WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV- VIII są realizowane w formie:
zajęć klasowo- lekcyjnych (w wymiarze nie mniej niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo) oraz
zajęć do wyboru: zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno- zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki,
które mogą być prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego innego niż nauczyciel prowadzący zajęcia klasowo- lekcyjne.

Zajęcia do wyboru mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych.

Dopuszcza się łączenie (w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie) godzin zajęć do wyboru
z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.

Uczniowie dokonują wyboru zajęć za zgodą rodziców.

§ 35.
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Zajęcia edukacyjne „wychowania do życia w rodzinie” realizuje się w klasach IV- VIII (przy czym zajęć tych nie organizuje się dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym i znacznym).
Na realizację zajęć, o których mowa powyżej przeznacza się w tygodniowym rozkładzie zajęć, w każdym roku szkolnym, po 14 godzin (w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców).

Zajęcia organizuje się w oddziałach lub w międzyoddziałowych grupach liczących nie więcej niż 28 uczniów.

W każdym roku szkolnym, przed przystąpieniem do realizacji zajęć nauczyciel prowadzący te zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów, na którym przedstawiona zostaje pełna informacja dotycząca celów i treści realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych. Za przeprowadzenie spotkania odpowiedzialny jest Dyrektor szkoły.

Uczeń nie bierze udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi szkoły jego rezygnację z udziału w tych zajęciach w formie pisemnej.

Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

§ 36.
ZAJĘCIA Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO

Szkoła wspiera ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszego kształcenia poprzez organizowanie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia (dopuszczony do użytku przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej).

Program zajęć, o których mowa w ust. 2, zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.

Na realizację zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego przeznacza się minimum 10 godzin w roku dla oddziałów klas VII i VIII.

§ 37.

Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, szkoła organizuje naukę religii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017r. poz. 1147).

§ 38.

Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza w oddziale prowadzona jest w oparciu
o program wychowania przedszkolnego zgodny z obowiązującą podstawa programową wychowania przedszkolnego.

Dyrektor powierza każdy oddział przedszkolny opiece jednego lub dwu nauczycieli,
w zależności od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań, uwzględniając propozycje rodziców w tym zakresie.

Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej wskazany nauczyciel opiekuje się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci z tego oddziału.

Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania
i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel oddziału przedszkolnego ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.

Godzina prowadzonych zajęć w oddziale przedszkolnym wynosi 60 minut.

9. Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w oddziale przedszkolnym zajęć rewalidacyjnych czy zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej/ etnicznej lub języka regionalnego powinien wynosić:
z dziećmi w wieku 3- 4 lat- około 15 minut;
z dziećmi w wieku 5- 6 lat- około 30 minut.

10. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziałach przedszkolnych określają odrębne przepisy.

§ 39.

Szkoła organizuje dożywianie dla chętnych uczniów klas I- VIII i oddziału przedszkolnego za odpłatnością ustaloną przez kierownika stołówki przy Szkole Podstawowej w Małym Płocku.

§ 40.

Szkoła organizuje świetlicę dla uczniów i dzieci z oddziału przedszkolnego, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, ze względu organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności.

Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

Na zajęciach świetlicowych, pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.

Świetlica szkolna działa w oparciu o Regulamin świetlicy szkolnej.

§ 41.

W szkole istnieje biblioteka służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, również do korzystania
z innych typów bibliotek i środków informacji.

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza biblioteką.

4. Biblioteka szkolna realizuje zdania w zakresie:
1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;
2)tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi;
3) rozbudzania i rozwijania potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania
u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów;
5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki.

5. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:
1) właściwą obsadę personalną;
2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie, warunkujące prawidłową pracę;
3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej;
4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki;
5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej;
6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki;
7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza.

6. Nauczyciel bibliotekarz realizuje następujące zadania:

koordynowanie pracy w bibliotece;

opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez;

opracowanie sprawozdań z pracy biblioteki, zawierające oceny czytelnictwa;

odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki.

Praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza obejmuje:
gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami;
udostępnianie zbiorów;
udzielanie informacji bibliotecznej;
rozmowy z czytelnikami o książkach;
prowadzenie zajęć czytelniczo-informacyjnych;
udostępnianie nauczycielom, opiekunom potrzebnych materiałów;
informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa;
prowadzenie różnych form wizualnych, informacji o książkach;
organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa;
dobrą znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych;
dostosowanie form i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów.
8. Praca organizacyjna nauczyciela bibliotekarza obejmuje:
gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencję – zgodnie z obowiązującymi przepisami;

opracowanie biblioteczne zbiorów;

selekcję zbiorów i ich konserwację;

organizowanie warsztatu informacyjnego;

wydzielanie księgozbioru podręcznego;

prowadzenie katalogów;

udostępnianie zbiorów.

§ 42.

Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia ciepłego posiłku.
Sala szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni w Małym Płocku.
Korzystanie z posiłków jest odpłatne, a wysokość opłat ustala kierownik stołówki
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
Do korzystania z posiłków uprawnieni są:
1) uczniowie wnoszący opłaty indywidualne;
2) uczniowie, których wyżywienie finansuje GOPS w Małym Płocku;
3) pracownicy zatrudnieni w szkole.
5. Opłaty za obiady wnosi się do osoby odpowiedzialnej za dożywianie –kierownika stołówki w Małym Płocku w terminach wskazanych przez niego.
7. Organ prowadzący szkołę (lub Dyrektor na mocy upoważnienia) może zwolnić rodziców ucznia z całości lub części opłat:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
2) w szczególnie uzasadnionych sytuacjach losowych.

§ 43.

1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:
1) do działalności świetlicy szkolnej;
2) archiwum i szatnię;

2. Szkoła nawiązuje współpracę z instytucjami kulturalnymi, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, szkolną służbą zdrowia itp.

ROZDZIAŁ VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

§ 44.

1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia;

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań
Edukacyjnych, wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,
co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań
wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;
2) ustalanie kryteriów zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;
4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której
mowa w § 51;
5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do
dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów;

7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe
postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

8. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 45.

1. W ocenianiu obowiązują zasady:
1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych);
2) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie;
3) ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
4) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria
oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
5) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
6) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany
poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
7) zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w
oparciu o okresową ewaluację.

§ 46.
Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów:
1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
(prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich
rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej
z zachowania.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są:
1) dla uczniów w formie ustnej na pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych i lekcji
wychowawczej;
2) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu;
3) w trakcie indywidualnych spotkań, godzin dostępności nauczycieli z rodzicami;
4) w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy – dotyczy oceny
z zachowania – dostęp w godzinach pracy wychowawcy i wyznaczonych godzinach
przeznaczonych na konsultacje dla rodziców;
5) w formie wydruku papierowego (Statut Szkoły) umieszczonego w bibliotece – dostęp do
informacji możliwy jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej;
6) opublikowania informacji na stronie www.rogienice.pl
(Statut Szkoły) – dostęp do informacji nieograniczony;

4. W trakcie całego roku szkolnego, nauczyciel może przed rozpoczętym nowym działem
kształcenia/modułem, przekazywać, informować uczniów z wykazem umiejętności i
wiedzy podlegających ocenianiu w bieżącej pracy oraz na testach sprawdzających stopień
opanowania wiedzy lub umiejętności z tego zakresu materiału.

5. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

6. W przypadku ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 47.
Rodzaje ocen szkolnych.

1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku
szkolnego,
b) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny
końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są
w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania,
danej edukacji oraz na podstawie wyników olimpiad i konkursów uprawniających do
uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna
w klasie programowo najwyższej.

§ 48.
Jawność ocen.

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych.

2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega
wpisaniu do dziennika lekcyjnego bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym
poinformowaniu ucznia o jej skali.

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości
i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.
Oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:
1) na zebraniach ogólnych;
2) w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia;
3) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem;

§ 49. Uzasadnianie ocen.
1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.

2. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w
obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki
w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do
wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje
prośbę ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania.

3. Wszystkie oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia
mogą być uzasadniane pisemnie. Nauczyciel dodatkowo na prośbę ucznia lub rodzica
(prawnego opiekuna) przekazuje uczniowi recenzję pracy, zawierającą następujące treści:

Imię i nazwisko ucznia: …
Data sprawdzianu: …
Dział: …

Ocena : …
Sprawdzaniu podlegało
Uwagi/pkt
wiadomości
A
Zapamiętywanie wiadomości
1. …
2. …
3. …

B
Zrozumienie
wiadomości
1. …

umiejętności
C
Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
1. …

D
Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych
1. …

Zalecenia do pracy: …
Podpis nauczyciela

4. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego
uzasadnienia oceny, o której mowa w ust. 3. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel
przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie w czasie konsultacji w wyznaczonych
godzinach i dniach tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicem.

§ 50.
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki,
muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku
wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§ 51.
Skala ocen z zajęć edukacyjnych
1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne w szkole ustala się w
stopniach według skali:

stopień celujący – 6
stopień bardzo dobry – 5
stopień dobry – 4
stopień dostateczny – 3
stopień dopuszczający – 2
stopień niedostateczny – 1
2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie
klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza
się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.
2a.W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego
wysiłku dopuszcza się ocenianie opisowe z zachowaniem zasad oceniania kształtującego z
recenzją oraz komentarzem ustnym lub na piśmie, zawierającym obowiązkowo cztery
elementy:
a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,
aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,
c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,
d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej.
W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „-”,gdzie „+” oznacza
osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” i odpowiednio niższej
kategorii wymagań.

3. Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie do
lekcji, aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi. (Sposób
przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony przez Przedmiotowe
Systemy Oceniania z poszczególnych przedmiotów. Przyjmuje się, że do otrzymania oceny
bardzo dobrej wymagana jest taka sama ilość plusów, co do otrzymania oceny
niedostatecznej minusów.

4. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który w 100% opanował treści i umiejętności zawarte
w programie danej klasy, czyli:
a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje
rozwiązania nietypowe,
c) rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania,
d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach
sportowych i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią)
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone
na poziomie wymagań dopełniającym, czyli:
a) opanował prawie pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem
nauczania przedmiotu w danej klasie,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie
problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,
c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań,
problemów w nowych sytuacjach;
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających,
czyli:
a) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności,
b) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań
podstawowych, czyli:
a) opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu
codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym
poziomie
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań
koniecznych, czyli:
a) opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie
z lekcji,
b) rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne i praktyczne;
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań
koniecznych.

5. Stopień ze znakiem plus (+) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności
wykraczają nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia.

6. Stopień ze znakiem minus (-) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności
wykazują drobne braki w zakresie wymagań dla danego stopnia.

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki – brany będzie
pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków,
wynikających ze specyfiki tych zajęć.

8. Uczeń ma prawo dokonywać poprawy, określonej w wymaganiach edukacyjnych,
umiejętności na zasadach określonych w przedmiotowych systemach oceniania.

§ 52.
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:
1) prace pisemne:
a) sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
pisemna wypowiedź ucznia, obejmująca określony przez nauczyciela zakres
materiału, trwająca nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne,
b) kartkówka – pisemna wypowiedź ucznia, obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3
ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana,
c) referaty,
d) zadania domowe
2) wypowiedzi ustne:
a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,
b) wystąpienia (prezentacje),
c) samodzielne prowadzenie elementów lekcji,
3) sprawdziany praktyczne;
4) projekty grupowe;
5) wyniki pracy w grupach;
6) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki,
prezentacje Power Point, plakaty, itp.;
7) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, zawodach;
8) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów,
długopisu itp.)

2. Przyjmuje się następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych w
wymiarze tygodniowym:
1) jedna godzina tygodniowo- minimum 3 oceny
2) dwie godziny tygodniowo- minimum 5 ocen
3) trzy godziny tygodniowo- minimum 7 ocen
4) cztery i więcej godziny tygodniowo- minimum 9 ocen

3. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania
punktów na ocenę:
0 – 29% punktów – 1
30 – 49% punktów – 2
50 – 74% punktów – 3
75 – 89% punktów – 4
90 – 99% punktów – 5
100% punktów – 6

4. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania
(orzeczenie) nauczyciel dostosowuje je do możliwości ucznia:

5. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do
formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz
wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.

6. Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów
przekładane.

7. Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie
później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po
czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie
uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o
tym samym stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić
ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu.

8. Każdy sprawdzian musi zostać zaliczony w formie ustalonej z nauczycielem.
Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen „np”. Po
upływie dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i/lub powrotu ucznia
po dłuższej nieobecności do szkoły, nauczyciel wpisuje obok „np” ocenę ndst. (np. – nie
pisał/a).

9. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny
ndst.

10. Ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa
odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.
11. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym:
np – uczeń nieprzygotowany, uczeń nie pisał pracy pisemnej

12. Uczeń może poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub w
terminie ustalonym przez nauczyciela :
z odpowiedzi ustnej, kartkówki, sprawdzianu w przypadku przedmiotów odbywających

się w wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo – szczegółowe zasady określają Przedmiotowe Systemy Oceniania;

2) ze sprawdzianu, w przypadku pozostałych przedmiotów lub zgodnie z PSO.

13. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu
pisania sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej.

14. Nauczyciel określa w Przedmiotowym Systemie Oceniania zasady poprawiania ocen z
przedmiotu, którego uczy.

15. Uczniowi przysługuje co najwyżej jedno „nieprzygotowanie” (np) i/lub „brak zadania”
bez podania przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane
kartkówki i sprawdziany. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie (np) i/lub brak zadania na
początku lekcji. Szczegółowe zasady określają Przedmiotowe Systemy Oceniania.

16. W tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż trzy sprawdziany czy prace klasowe, a w
danym dniu dwa sprawdziany.

17. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów
w terminie do 2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu
zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych – o czas nieobecności nauczyciela oraz w
okresach świąt, ferii.

§ 53.
Zasady oceniania na I etapie edukacyjnym
1. W klasach I – III oceny: klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są opisowe
z wyjątkiem j. angielskiego, religii, zajęć komputerowych. W bieżącym ocenianiu
dopuszcza się oprócz oceny opisowej również oceny wyrażone stopniem. Ocena opisowa
to ustna bądź pisemna informacja nauczyciela na temat wykonywania zadań szkolnych
przez ucznia. Ta informacja może dotyczyć zarówno procesu wykonywania zadania, jak i
efektu działalności ucznia. Ocenianie ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy;
4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i
specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –
wychowawczej.

2. Ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów aktywności
szkolnej ucznia oraz wskazówki jak samodzielnie pokonać trudności. Nauczyciel na
bieżąco informując ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, co
zostało dobrze zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić. Ocena opisowa
służy doskonaleniu procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania, w zależności od
indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności, wynikającego z rozwoju
ucznia.

3. Półroczną i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, analiz
prac ucznia, wypowiedzi. Wpisy do dziennika odzwierciedlają informacje wyrażone w
stopniu, dotyczące:
1) rozwoju intelektualnego, osiągnięcia w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej
i przyrodniczej oraz języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem: czytania, jego
tempa, techniki i rozumienia, pisania jego tempa, techniki, poprawności, mówienia i
słuchania oraz wiedzy o języku, umiejętności matematycznych, znajomości przyrody i
opisywania składników przyrody;
2) społeczno-moralnego z uwzględnieniem zachowań wobec ludzi, siebie oraz zachowań
wobec wytworów kultury;
3) fizycznego jako dostrzeganie związku przyrody z życiem i zdrowiem człowieka,

postawa ciała, sprawność i zdrowie;

4. Półroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców będzie
opatrzona wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem. Wpis do dziennika dotyczy
tylko wskazań do dalszej pracy. Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne
oraz do arkusza ocen.

5. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się obok oceny opisowej stosowanie oceny cyfrowej w
zależności od decyzji nauczyciela. Stopnie zapisywane będą w dzienniku, w zeszytach
uczniów oraz na pracach pisemnych (karty pracy, sprawdziany, testy).

6. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy z
wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz w toku
comiesięcznych konsultacji (zebrania, wywiady).

7. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii stosuje się
ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV-
VIII. W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę:
1) słowną wyrażoną ustnie;
2) pisemną;
3) wyrażoną symbolem graficznym;
4) stopniem – zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VIII.

8. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy
przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej. Wniosek o niepromowanie składa
wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rodziców i uwzględnieniu opinii wydanej przez
poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.

§ 54.
Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach IV -VIII
1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne w kl. IV -VIII ustala się w
stopniach według skali:
stopień celujący – 6
stopień bardzo dobry – 5
stopień dobry – 4
stopień dostateczny – 3
stopień dopuszczający – 2
stopień niedostateczny – 1

2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie
klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza
się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst. Dopuszcza się
wstawianie (+) i (-) w ocenianiu bieżącym.

3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
z zachowania.

4. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen,
sformułowane są w Przedmiotowych Systemach Oceniania, opracowanych przez zespoły
przedmiotowe, z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.

5. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych
zajęciach edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych
potrzeb edukacyjnych uczniów.

6. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) w 100% posiadł wiedzę i umiejętności z programu nauczania
i wymagań programowych przedmiotu w danej klasie,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program
nauczania,
c) uczestniczy i odnosi sukcesy w pozaszkolnych formach aktywności związanych z
danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe),
d) posiada wysoki ponadprzeciętny stopień aktywności fizycznej, duże umiejętności
techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub
zespołowe w międzyszkolnych zawodach sportowych,
e) z przedmiotu sztuka – poza wykraczającymi poza program nauczania wiadomościami
i umiejętnościami, uczeń musi wykazać się udokumentowanymi osiągnięciami własnej
twórczości muzycznej (np. szkoła muzyczna) lub plastycznej (dziecięce i
młodzieżowe konkursy plastyczne);
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował prawie pełny zakres wiedzy i umiejętności, określony programem nauczania
w danej klasie,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami , rozwiązuje samodzielnie
problemy teoretyczne i praktyczne, ujęte programem nauczania, potrafi zastosować
posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
c) stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się obowiązującą w
danym przedmiocie terminologią, precyzyjnością i dojrzałością (odpowiednią do
wieku) wypowiedzi ustnych i pisemnych;
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej
klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w
podstawach programowych (około 75%),
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe zadania
teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela,
c) stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla
danej dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie w stopniu zadowalającym, popełnia
nieliczne usterki stylistyczne;
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych
(w zakresie odtwarzania 50%), rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania
logiczne miedzy treściami,
b) rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu
trudności,
c) posiada przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała
kondensacja i klarowność wypowiedzi;
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach
kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i
uogólnień,
b) słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza
mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk,
c) posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności
w formułowaniu myśli,
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi,
a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,
b) nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim elementarnym stopniu
trudności,
c) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i
umiejętności

7. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:
1) prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu
(lub dużą część działu);
2) testy;
3) kartkówki z trzech ostatnich tematów;
4) prace domowe;
5) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji;
6) różnego typu sprawdziany pisemne;
7) wypowiedzi ustne;
8) praca w zespole;
9) testy sprawnościowe;
10) prace plastyczne i techniczne;
11) wiadomości i umiejętności muzyczne.

8. Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów:
1) praca klasowa – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie ma
znaczący wpływ na ocenę okresową:
zasady przeprowadzania:
a) uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych
(ustnie), które są również odnotowywane w dzienniku,
b) w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu
tygodnia nie więcej niż trzy;
2) sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji;
zasady przeprowadzania:
a) uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem 5 dni,
b) w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż 2 sprawdziany,
c) nie można przeprowadzać sprawdzianów w dniu, w którym jest zapowiedziana
praca klasowa,
3) kartkówka – kontroluje opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich

lekcji lub pracy domowej, wystawiane oceny mają rangę oceny z odpowiedzi przy ich

przeprowadzaniu nie występują ograniczenia wymienione w punkcie 1 i 2.

9. W pracy pisemnej ocenie podlega:
a) zrozumienie tematu,
b) znajomość opisywanych zagadnień,
c) sposób prezentacji,
d) konstrukcja pracy i jej forma graficzna,
e) język,
f) estetyka zapisu;

10. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega:
a) znajomość zagadnienia,
b) samodzielność wypowiedzi,
c) kultura języka,
d) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.

11. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół, lub indywidualny uczeń. Ocenie
podlegają następujące umiejętności:
a) planowanie i organizacja pracy grupowej,
b) efektywne współdziałanie,
c) wywiązywanie się z powierzonych ról,
d) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

12. Każdy uczeń w ciągu okresu powinien otrzymać co najmniej 6 /sześć / ocen, a jeśli w
ciągu tygodnia przypada na dane zajęcia edukacyjne 1 godzina, to minimalna liczba ocen
w okresie wynosi 3 /trzy/.

13. Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika
lekcyjnego. Oceny z odpowiedzi ustnej, jak również inne spostrzeżenia dotyczące
postępów edukacyjnych ucznia mogą być wpisywane do zeszytu przedmiotowego, jako
informacja dla rodziców (prawnych opiekunów) i winne być podpisane przez rodziców
(prawnych opiekunów).

14. Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie
sprawdzania zawartości merytorycznej.

15. Uczeń jest zobowiązany do pisania pracy klasowej obejmującej kompleksową część
materiału. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisać ten sprawdzian w
terminie uzgodnionym z nauczycielem.

16. Pisemne sprawdziany wiadomości i prace klasowe z języka polskiego i matematyki
poprawiane są i zwracane uczniom w ciągu dwóch tygodni. Sprawdzone prace pisemne z
języka polskiego wszystkie winny być zaopatrzone w recenzje i omówione na lekcji oraz
dane uczniom do wglądu.

17. Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomości i prace klasowe przechowywane są
przez nauczycieli do końca danego roku szkolnego, a ocenione krótkie sprawdziany do
końca semestru.

18. Na 5 dni przed klasyfikacją powinno być zakończone przeprowadzanie wszelkich
pisemnych sprawdzianów wiadomości.

19. Uczeń ma prawo 2 razy być nieprzygotowany do lekcji w ciągu okresu bez uzasadniania
przyczyny, jeżeli na dane zajęcia edukacyjne przypada minimum 2 godziny tygodniowo.
Jeżeli przypada jedna godzina tygodniowo – to 1 nieprzygotowanie. Swoje
nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed każdą lekcją. Nauczyciel może wpisać wówczas do
zeszytu przedmiotowego ”nieprzygotowany” i datę, a do dziennika skrót „np”.
Nieprzygotowanie, o którym mowa wyżej, obejmuje również zadania domowe oraz braki
zeszytów z pracami domowymi. Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywności na
lekcji. Wprzypadkach uzasadnionych decyzje o zwolnieniu ucznia z przygotowania się do
lekcji jak również okres obejmujący nieprzygotowanie bez odnotowania tego faktu, o
którym mowa powyżej, podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne lub
dyrektor szkoły. Szczegóły zawarte są w Przedmiotowych Systemach Oceniania.

20. Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem rady.

21. Częste braki zadań domowych i zeszytu przedmiotowego /ponad zasadę ustaloną w
ust.19 /odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym znakiem /- / i mają wpływ na ocenę z
zajęć edukacyjnych i zachowania. Szczegóły zawarte są w Przedmiotowych Systemach
Oceniania.

22. Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości ustalają nauczyciele uczący
poszczególnych zajęć edukacyjnych i informują uczniów i rodziców na początku roku szkolnego.

§ 55.
Ocenianie zachowania
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę,
nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania,
ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
2) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;
3) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach
w zachowaniu się ucznia.

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach , sposobie, kryteriach oceniania
zachowania; warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń
lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV ustala się
według następującej skali:
1) wzorowe – wz,
2) bardzo dobre – bdb,
3) dobre – db,
4) poprawne – pop,
5) nieodpowiednie – ndp,
6) naganne – ng

7. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną
opisową.

8. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża
przeciętne zachowanie ucznia. Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż
przeciętne. Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze
niż przeciętne.

9. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną uwzględniającą
opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię nauczycieli
uczących w szkole oraz innych pracowników szkoły.

10. W ciągu okresu /nauczyciele uczący ucznia i nie uczący w danej klasie, w tym także
osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole dokonują wpisów o pozytywnych i
negatywnych
przejawach zachowań ucznia w dzienniku. Także inni pracownicy szkoły informują
wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia.

11. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca
klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy
oraz opinii ocenianego ucznia.

12. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 18.
13. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

14. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia
ustaloną ocenę.

15. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.

17. Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych
opiekunów) o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

18. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą
być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły
powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze
głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzą:
dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako

przewodniczący komisji;

2) wychowawca klas;
3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej
klasie;
4) przedstawiciel Sejmiku Uczniowskiego;
5) przedstawiciel Rady Rodziców.
Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może
być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.
Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) wynik głosowania;
4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia

19. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

20. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa
razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uchwałę o
niepromowaniu ucznia do wyższej klasy lub ukończeniu szkoły przez ucznia, który
otrzymał co najmniej dwa razy ocenę naganną zachowania, podejmuje się w przypadkach,
gdy wystąpiło przynajmniej jedno udowodnione zachowanie:
1) szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków oraz brak poprawy, mimo wcześniej
zastosowanych statutowych kar porządkowych;
opuszczenie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć w liczbie przekraczającej 30

% godzin przeznaczonych na te zajęcia;

3) systematyczne naruszanie nietykalności fizycznej i psychicznej uczniów, nauczycieli i
pracowników szkoły;
4) zachowania obsceniczne, czyny nieobyczajne;
5) świadome naruszanie godności, mające charakter znęcania się;
6) popełnienie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego;
7) wulgarne odnoszenie się do członków społeczności szkolnej, używanie słów
wulgarnych i obraźliwych;

§ 56.
Kryteria ocen z zachowania
1. wzorowe
Otrzymuje uczeń, który:
systematycznie odrabia lekcje, jest zawsze przygotowany do zajęć, osiąga maksymalne

oceny do swoich możliwości i zdolności,

aktywnie uczestniczy w życiu szkoły: uroczystościach, imprezach, bywa też ich

inicjatorem,

3) rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach
zainteresowań,
4) reprezentuje godnie szkołę w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach
sportowych,
5) wywiązuje się bez zastrzeżeń z przydzielonych mu zadań przez szkołę, wychowawcę,
organizację,
6) nie opuszcza żadnych zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na lekcje,
7) zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy kolegów,
8) przejawia troskę o mienie szkoły,
9) zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu: nosi obuwie zmienne
i dba o schludny wygląd,
10) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
11) nie ulega nałogom (nikotyna, alkohol, narkotyki),
12) reaguje właściwie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innym,
13) wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie używa wulgaryzmów i obraźliwych słów,
gestów, zwraca się po imieniu do kolegów, stosuje zwroty i formuły grzecznościowe,
14) poszerza swój zakres języka ojczystego (literatura, teatr, film),
15) zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych,
16) w sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych,
17) zawsze, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym,
18) przeciwdziała intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym,
19) jest uczciwy w codziennym postępowaniu (nie kłamie, nie oszukuje),
20) zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, znajomym,
członkom rodziny, kolegom i ich rodzicom.
2. bardzo dobre
Otrzymuje uczeń, który:
używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników szkoły,

kolegów, znajomych,

2) przestrzega wymagań Statutu Szkoły i norm społecznych,
3) przejawia troskę o mienie szkoły,
4) pomaga słabszym i młodszym kolegom,
5) nie obraża innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów wobec
innych,
6) kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych,
7) bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,
8) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą,
9) przestrzega zasad higieny osobistej,
10) nigdy nie ulega nałogom,
11) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
12) nie spóźnia się na zajęcia szkolne,
13) zawsze nosi odpowiedni strój, zmienia obuwie,
14) chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i szkoły.
3. dobre
Otrzymuje uczeń, który :
1) spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym inicjatywy własnej,
2) punktualnie przychodzi na lekcje i inne zajęcia,
3) przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rówieśnikami,
4) inspirowany przez wychowawcę bądź kolegów uczestniczy w pracach na rzecz klasy i
szkoły,
5) prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów,
6) nosi tarcze, odzież i obuwie wymagane regulaminem szkoły,
7) nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą,
8) przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły, na
wycieczkach i imprezach szkolnych,
9) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu,
10) prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożeniowych,
11) nie ulega nałogom,
12) rozumie i stosuje normy społeczne,
13) szanuje mienie społeczne,
14) przestrzega wymagań regulaminu szkolnego,
15) pozytywnie reaguje na uwagi dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 17)
nie odmawia udziału w pracach na rzecz szkoły i klasy,
16) wykazuje się właściwą kulturą osobistą, właściwym stosunkiem do nauczycieli,
kolegów i pracowników szkoły,
17) nie obraża innych osób: słowem, gestem, czynem,
4. poprawne
Otrzymuje uczeń, który:
1) sporadycznie lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne,
2) ma nieusprawiedliwione maksymalnie 10 godzin lekcyjnych,
3) sporadycznie spóźnia się na lekcje,
4) nie angażuje się w pracę na rzecz szkoły, klasy,
5) zdarza się, że jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu,
6) zdarza mu się nie szanować podręczników szkolnych, pomocy naukowych, sprzętu
szkolnego,
7) zdarza mu się zapominać wymaganego stroju,
8) sporadycznie uczestniczy w akademiach szkolnych,
9) czasem używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy jednoczesnym wyrażeniu chęci
naprawienia swojego błędu,
10) zdarza mu się łamać przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
11) zdarza się, że zaniedbuje higienę osobistą,
12) czasami zapomina obuwia zmiennego,
13) na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie,
14) nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich,
15) nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
16) poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły,
17) używa zwrotów grzecznościowych,
18) czasem pomaga koleżankom i kolegom.
5. nieodpowiednie
Otrzymuje uczeń, który:
1) jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji,
2) wielokrotnie spóźnia się na lekcje,
3) opuścił więcej niż 10 godzin bez usprawiedliwienia,
4) często nie odrabia zadań domowych, nie przygotowuje się do lekcji,
5) nie nosi obuwia zamiennego, jego ubiór i fryzura budzą zastrzeżenia,
6) niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne,
7) w sposób lekceważący odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, osób
starszych,
8) jest agresywny w stosunku do rówieśników,
9) lekceważy zadania przydzielone prze szkołę, wychowawcę , zespół klasowy,
10) w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa,
11) wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji szkoły, zakłóca przebieg
uroczystości szkolnych,
12) używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów w szkole i poza nią,
13) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią (wycieczki, spacery, wyjazdy,
zajęcia na basenie),
14) często zaniedbuje higienę osobistą,
15) ulega nałogom,
16) ma negatywny wpływ na swoich kolegów,
17) lekceważy ustalone normy społeczne,
18) nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania.

6. naganne
Otrzymuje uczeń, który:
nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych – nie przygotowuje się do lekcji,

nie odrabia zajęć domowych, wagaruje,

2) nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli,
3) nagminnie nie realizuje zarządzeń dyrektora szkoły i ustaleń samorządu uczniowskiego,
4) jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły,
5) poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią naraża zdrowie
własne i innych,
6) bardzo często zaniedbuje higienę osobistą, nie zmienia obuwia,
7) nagminnie używa wulgarnego słownictwa przy jednoczesnym braku chęci naprawy
swojego błędu,
8) ulega nałogom,
9) celowo niszczy mienie szkoły,
10) wchodzi w konflikt z prawem
11) swoim zachowaniem w szkole i poza nią obraża honor szkoły i Ojczyzny.

§ 57.

SPOSOBY INFORMOWANIA O POSTĘPACH UCZNIÓW

Informowanie uczniów:
ustne informacje o postępach i brakach;
recenzje prac pisemnych;
publikowanie wyników konkursów;
prezentacja osiągnięć – wystawki, gazetki, galerie, apele;
pisemne informowanie o przewidywanych ocenach zachowania i z poszczególnych przedmiotów na I i II półrocze;
nagrody.
Informowanie rodziców:
indywidualne rozmowy w zależności od potrzeb;
zebrania rodziców minimum trzy w roku;
udostępnianie prac do wglądu;
listy gratulacyjne i pochwalne;
omawianie wyników sprawdzania wiedzy i umiejętności w korelacji z kryteriami oceniania (podkreślenie sukcesów i porażek);
wskazanie dróg i sposobów poprawy wyników.
Informowanie rodziców i uczniów:
świadectwo;
świadectwo z wyróżnieniem (średnia ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocena zachowania);
pisemne poinformowanie ucznia i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych
i rocznych.
Zasady i formy współdziałania z uczniami i rodzicami w celu poprawy niezadawalających wyników nauczania:
zasady:
partnerstwo,
otwartość.
formy:
organizacja zespołów wyrównawczych,
pomoc koleżeńska,
konsultacje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
informowanie rodziców, w formie pisemnej i ustnej, o niepowodzeniach ucznia,
ustalenie przez nauczyciela, rodziców i pedagoga przyczyn niepowodzeń i sposobów poprawy.

§ 58.

TERMIN I FORMA INFORMOWANIA UCZNIA O PRZEWIDYWANYCH DLA NIEGO OCENACH KLASYFIKACYJNYCH

Nauczyciele są zobowiązani pisemnie poinformować ucznia i jego rodziców
o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, na co najmniej 14 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną nauczyciel przekazuje pisemną informację rodzicom dziecka, na miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

§ 59.

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA PRZEZ UCZNIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ (ŚRÓDROCZNEJ) OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Nauczyciel przedmiotu jest obowiązany powiadomić ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie rocznej (śródrocznej), nie później niż 14 dni przed radą klasyfikacyjną.

W ciągu dwóch dni od chwili uzyskania informacji o przewidywanej ocenie uczeń lub jego rodzice mają prawo do złożenia pisemnego wniosku do Dyrektora szkoły o egzamin sprawdzający.

Warunkiem podwyższenia przewidywanej rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych jest przystąpienie do egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności ucznia.

Dyrektor szkoły powołuje komisję i wyznacza termin egzaminu sprawdzającego w porozumieniu z rodzicami ucznia.

W skład komisji wchodzą:

Dyrektor szkoły;

nauczyciel przedmiotu;

inny nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu;

wychowawca klasy;

Jako obserwator – rodzic.

Termin egzaminu wyznacza się najpóźniej na pięć dni przed radą klasyfikacyjną.

Nauczyciel przedmiotu przygotowuje zestawy pytań ustnych oraz test pisemny, a w przypadku plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego – zestaw zadań praktycznych.

Komisja sporządza protokół z przeprowadzonego sprawdzianu. Protokół winien zawierać w szczególności:

skład komisji;

termin sprawdzianu;

zadania (pytania) sprawdzające;

wynik sprawdzianu (krótka informacja o wypowiedziach ustnych ucznia),

ustaloną ocenę.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu (egzaminu sprawdzającego) w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

§ 60.

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA PRZEZ UCZNIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ (ŚRÓDROCZNEJ) OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA

Warunkiem podwyższenia przewidywanej przez wychowawcę rocznej (śródrocznej) klasyfikacyjnej oceny zachowania jest złożenie przez rodziców ucznia pisemnego wniosku do Dyrektora szkoły, w terminie dwóch dni od dnia uzyskania informacji o ocenie.

Dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą:

Dyrektor ;

wychowawca klasy;

wskazany przez Dyrektora nauczyciel zajęć edukacyjnych;

przedstawiciel samorządu klasowego;

przedstawiciel Rady Rodziców danej klasy;

Jako obserwator – rodzic.

Komisja dokonuje analizy zachowania ucznia w terminie – najpóźniej 5 dni przed Radą Pedagogiczną. Komisja uwzględnia dokumentacje wychowawcy klasowego, opinię nauczycieli, przedstawiciela samorządu klasowego i Rady Rodziców.

Komisja ustala ocenę zachowania w drodze głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

Komisja sporządza protokół z przeprowadzonej analizy zachowania ucznia. Protokół zawiera w szczególności:

skład komisji;

termin posiedzenia;

wnioski z dokonanej analizy zachowania ucznia;

ustaloną ocenę, która jest ostateczna.

§ 61.

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu nieklasyfikowaniem.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
5. Termin egzaminu Dyrektor ustala z uczniem i jego rodzicami, przy czym przeprowadza się go nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w terminie,
o którym mowa w ust. 5, może do niego przystąpić w terminie dodatkowym ustalonym przez Dyrektora szkoły.
7. Uczeń, który nie stawił się bez usprawiedliwienia, w uzgodnionych terminach na egzamin klasyfikacyjny nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych, natomiast egzamin z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się
w formie pisemnej i ustnej.
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.
10. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również:
1) uczeń realizujący indywidualny tok nauki;
2) uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust, 3, 4 oraz ust. 10 pkt 1, przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, przeprowadza komisja w skład której wchodzą:
1) Dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel– jako przewodniczący komisji – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
13. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny zachowania.
14. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ucznia (w charakterze obserwatorów).
15. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
2) skład komisji (imiona i nazwiska członków komisji);
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) uzyskaną ocenę.
17. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach (zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego). Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „nieklasyfikowany”.
19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy
w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).
20. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 62.

EGZAMIN POPRAWKOWY

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę negatywną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych- może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:
Dyrektor albo wyznaczony przez niego nauczyciel – przewodniczący komisji;
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin poprawkowy;
skład komisji (imiona i nazwiska członków komisji);
termin egzaminu poprawkowego;
imię i nazwisko ucznia;
zadania egzaminacyjne;
ustalona ocena klasyfikacyjna.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia (zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego). Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września.
Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio daną klasę z zastrzeżeniem ust. 10.
Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna (z zastrzeżeniem § 62 ust. 15.).

§ 63.

ODWOŁANIE OD ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która:
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę z danych zajęć edukacyjnych;
2) ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
7. Termin sprawdzianu, o którym mowa, uzgadnia się z rodzicami i uczniem, przy czym nie może on przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
9. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) Dyrektor szkoły albo wyznaczony przez niego nauczyciel- jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) Dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca oddziału,
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
e) przedstawiciel Rady Rodziców,
10. Na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może zostać zwolniony z udziału w pracy komisji. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela, zatrudnionego w innej szkole, następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
11. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów, w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,
a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
12. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,
b) skład komisji (imiona i nazwiska członków komisji),
b) termin sprawdzianu,
c) imię i nazwisko ucznia,
e) zadania sprawdzające,
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia (zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego).
2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji (imiona i nazwiska członków komisji),
b) termin posiedzenia komisji,
c) imię i nazwisko ucznia,
d) wynik głosowania,
e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
13. Protokoły, o których mowa w ust. 12, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.
14. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ustalona ocena jest ostateczna z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych (począwszy od klasy IV), która może zostać zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
15. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ustalona przez komisję ocena jest ostateczna.

§ 64.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

1. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i ma na celu sprawdzenie w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.

2. W szczególnych przypadkach, wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą Dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła.

3. Terminy przeprowadzania egzaminu:

1) termin główny- miesiąc kwiecień;

2) termin dodatkowy- miesiąc czerwiec.

4. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu (przedmiotów) lub przerwał ten egzamin- przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu (przedmiotów) w terminie dodatkowym.

5. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, które uniemożliwią uczniowi przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym, Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek Dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu (przedmiotów). Dyrektor składa taki wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.

6. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

1) w latach szkolnych 2018/ 2019- 2020/ 2021:

a) język polski- w pierwszym dniu egzaminu;

b) matematykę- w drugim dniu egzaminu;

c) język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski)- w trzecim dniu egzaminu;

2) począwszy od roku szkolnego 2021/2022:

a) język polski- w pierwszym dniu egzaminu;

b) matematykę- w drugim dniu egzaminu;

c) język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski)- w trzecim dniu egzaminu;

d) jeden przedmiot do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia)-
w trzecim dniu egzaminu.

7. Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

8. Nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, rodzice ucznia składają Dyrektorowi pisemną deklarację:

1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu;

2) wskazującą przedmiot do wyboru;

3) informującą o zamiarze przystąpienia ucznia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym.

9. Nie później niż 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty rodzice ucznia mogą złożyć Dyrektorowi pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego lub przedmiotu do wyboru wskazanych w deklaracji, lub rezygnacji z przestąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w języku mniejszości narodowej/ etnicznej/ języku regionalnym.

10. Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut, z matematyki- 100 minut, natomiast z języka obcego nowożytnego oraz z przedmiotu do wyboru- po 90 minut.

11. Za organizację i przebieg egzaminu odpowiada Dyrektor Szkoły.

12. Do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty Dyrektor szkoły powołuje zespół egzaminacyjny, a z jego członków zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty.

13. Zadania zespołów, o których mowa w ust. 12 oraz przewodniczących tych zespołów, określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu ósmoklasisty.

14. Czas trwania egzaminu z danego przedmiotu rozpoczyna się z chwilą zapisania
w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia
i zakończenia pracy uczniów.

15. W czasie trwania egzaminu:

1) stoliki, przy których pracują uczniowie, ustawione są w jednym kierunku, a na stolikach mogą znajdować się jedynie arkusze egzaminacyjne oraz niezbędne materiały i przybory pomocnicze;

2) uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W sytuacji wyjątkowej przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia
z innymi osobami (za wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej);

3) nie udziela się uczniom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

16. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

17. Uczeń , który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym- nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

18. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności inne niż wymienione w ust. 17, może być zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na wniosek rodziców (pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora szkoły).

19. Uczeń posiadający:

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach
i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia;

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia;

3) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia.

20. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty
w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

21. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii.

22. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu ósmoklasisty, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

23. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia, o którym mowa w ust. 19 do 22 niniejszego paragrafu o wskazanym przez Radę Pedagogiczną sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu.

24. Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w ust. 19 pkt 1, polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności ucznia niepełnosprawnego.

25. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w ust. 19 pkt 1- 3 oraz ust. 20 do 22 niniejszego paragrafu, polega odpowiednio na:

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia;

2) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;

3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;

4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty;

5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

26. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej, wymienionej w wykazie olimpiad przedmiotowych z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim organizowanych z zakresu jednego
z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. Zwolnienie to następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia odpowiednio tytułu laureata lub finalisty.

27. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 26 jest równoznaczne z otrzymaniem z egzaminu ósmoklasisty najwyższej oceny.

28. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach (ustalone przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej) i na skali centylowej (opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną).

29. Wyniki egzaminu obejmują wyniki z:

1) języka polskiego;

2) matematyki;

3) języka obcego nowożytnego;

4) przedmiotu do wyboru.

30. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom:

1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły- w przypadku gdy uczeń spełnił warunki, o których mowa w § 65 ust. 10;

2) informację o szczegółowych wynikach egzaminu, opracowaną przez okręgową komisje egzaminacyjną- w przypadku, gdy uczeń nie spełnił warunków, o których mowa w § 65 ust. 10.

31. Wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa na ukończenie szkoły

32. Prace egzaminacyjne uczniów sprawdzają (przyznając punkty) egzaminatorzy, którzy tworzą zespół egzaminatorów w zakresie danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty.

33. W przypadku:

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub

2) wniesienia lub korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów czy przyborów pomocniczych zabronionych do stosowania w sali egzaminacyjnej lub

3) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu
w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

– przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin z danego przedmiotu, a informację o zaistniałej sytuacji zamieszcza się
w protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

34. W przypadku stwierdzenia przez egzaminatora (podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej ucznia) niesamodzielnego rozwiązania poszczególnych zadań przez ucznia lub występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jakichkolwiek sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem Dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi egzaminu z danego przedmiotu.

35. Uczeń lub jego rodzice:

mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić egzamin z danego przedmiotu;

mogą zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jeśli uznają, że w trakcie egzaminu ósmoklasisty naruszone zostały przepisy dotyczące jego prowadzenia

– na zasadach określonych w art. 44 zzw oraz art. 44zzy ustawy o systemie oświaty

§ 65.

WGLĄD DO OCENIONEJ PRACY

Uczeń lub jego rodzice mają prawo do wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, czy informacji o szczegółowych wynikach tego egzaminu.

Podczas dokonywania wglądu:

zapoznaje się ucznia lub jego rodziców z zasadami oceniania rozwiązań zadań;

uczeń lub jego rodzice mogą sporządzać notatki i wykonywać zdjęcia pracy egzaminacyjnej.

Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów przyznanych przez egzaminatora. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dokonania wglądu.

§ 66.

1. Uczeń klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I- III na wniosek:
1) wychowawcy oddziału, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub
2) rodziców ucznia, po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
Decyzja Rady Pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia
w danym roku szkolnym lub stanem jego zdrowia.
3. Na wniosek
1) rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub
2) wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia .
Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych
w programie nauczania dwóch klas.
4. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne z zastrzeżeniem § 62 ust. 10.
5. O promowaniu ucznia do klasy programowo wyższej czy ukończeniu szkoły przez ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.
6. Uczeń, który nie otrzymał promocji (nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 4 do klasy programowo wyższej, powtarza tę klasę, z zastrzeżeniem § 62 ust. 10.
7. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
8. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej/ końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
z wyróżnieniem lub kończy szkołę z wyróżnieniem.
9. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
10. Uczeń kończy szkołę jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjne;
2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
11. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
12. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 10 powtarza ostatnią klasę
i przystępuje do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym, w którym tę klasę powtarza.

ROZDZIAŁ VII

ZADANIA NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

§ 67.

W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych
i pracowników obsługi.
Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy (Karta nauczyciela, Kodeks Pracy).
Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych
w Kodeksie Karnym.

§ 68.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną i opiekuńczo – wychowawczą, jest odpowiedzialny za jakość i wynik tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Nauczyciel w szczególności odpowiada za:
1) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;
2) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
3) stan pomocy dydaktyczno – wychowawczych i sprzęt szkolny;
4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów ich zdolności i zainteresowań;
5) bezstronne, obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;
6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;
7) doskonalenie swego warsztatu pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Nauczyciel w swojej pracy kieruje się zasadami z Kodeksu Etyki Nauczycielskiej.
Nauczyciel realizuje zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczniów.
Nauczyciel oddziału przedszkolnego przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej

§ 69.

Nauczyciele mogą prowadzić lekcje otwarte zgodnie z potrzebami szkoły w ramach WDN lub w oparciu o harmonogram obserwacji zajęć przedstawiony w planie nadzoru Dyrektora na dany rok szkolny.
W Szkole funkcjonują zespoły powołane przez Dyrektora szkoły. Są to zespoły: wychowawcze i przedmiotowe.

Pracą zespołu kieruje lider-przewodniczący powołany przez Dyrektora szkoły. Skład osobowy poszczególnych zespołów określa Dyrektor, uwzględniając specyfikę nauczanych przedmiotów i rodzaj zadań do wykonania. Skład osobowy zespołów może ulec zmianie
w ciągu roku szkolnego.
W Szkole działają stałe zespoły:
zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;
zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych;
zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych;
zespół wychowawczy.
Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym, a podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku zebrania Rady Pedagogicznej.
Cele i zadania zespołów nauczycielskich :
1) ustalenie i przedstawienie Dyrektorowi szkoły programu wychowania przedszkolnego i programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb;
2) przedstawienie Dyrektorowi szkoły propozycji:
a) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego dla uczniów danej klasy I- III,
b) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów klas IV- VIII,
c) materiałów ćwiczeniowych.
3) uwzględnianie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym;
4) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobu badania wyników nauczania;
5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, doradztwa dla początkujących nauczycieli;
6) omawianie i opracowywanie regulaminów i sposobów przeprowadzania w szkole konkursów;
7) opracowywanie i przygotowywanie uroczystości w szkole;
8) prowadzenie lekcji otwartych;
9) wymiana doświadczeń;
10) przygotowywanie i opracowywanie oraz opiniowanie innowacji i eksperymentów;
11) tworzenie dokumentacji szkolnej.
Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3, oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, ustala:
1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy, przez co najmniej trzy lata szkolne;
2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
8. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, może:
1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;
2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe.
9. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.
10. Zadania zespołów zawarte są w Regulaminie działalności zespołów funkcjonujących
w strukturze Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich

§ 70.

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniem, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia;
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego integrującego zespół oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie i pedagogiem szkolnym;
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych oraz współdziała z rodzicami, włącza ich w sprawy klasy i szkoły;
5) w ramach otwartych dni organizuje indywidualne spotkania z rodzicami oraz zebrania informacyjne z rodzicami klasy zgodnie z harmonogramem na dany rok szkolny.

§ 71.

ZAKRES CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA- BIBLIOTEKARZA

1. Praca pedagogiczna z czytelnikiem obejmuje:
Udostępnianie zbiorów;
Udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych;
Informowanie uczniów i nauczycieli o nowościach;
Inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie;
Prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książek;
Organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów.
2. Prace organizacyjne:
Prowadzenie dziennika biblioteki szkolnej;
Gromadzenie zbiorów- zgodnie z profilem i potrzebami biblioteki;
Opracowanie biblioteczne zbiorów: opracowanie techniczne, klasyfikowanie wg systemu UKD;
Katalogowanie zgodnie z zasadami obowiązującymi w bibliotekarstwie;
Selekcja zbiorów;
Konserwacja zbiorów;
Organizacja warsztatu informacyjnego: wydzielenie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów alfabetycznego i rzeczowego;
Prowadzenie dziennej statystyki wypożyczeń;
Planowanie i sprawozdawczość: opracowywanie rocznych planów pracy biblioteki szkolnej, sprawozdania z pracy biblioteki zawierające między innymi stan czytelnictwa;
Udział nauczyciela bibliotekarza w kontroli księgozbioru;
Odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki;
Przyjmowanie i przekazywanie protokolarne biblioteki.
3. Współpraca z rodzicami i instytucjami wychowania równoległego:
Współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem, świetlicą, pielęgniarką szkolną i rodzicami;
Współpraca z innymi bibliotekami szkolnymi na terenie miasta;
Wymiana materiałów informacyjnych między biblioteką szkolną a innymi bibliotekami;
Wymiana materiałów informacyjnych między biblioteką szkolną a innymi bibliotekami;
Informowanie użytkowników o zbiorach, warsztacie informacyjnym, dniach i godzinach otwarcia najbliższych bibliotek;
Organizowanie bądź zachęcanie uczniów do udziału w lekcjach bibliotecznych i różnych formach pracy z czytelnikiem prowadzonych przez inne biblioteki.

§ 72.
1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów;
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole Dyrektor wyznacza nauczyciela lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

§ 73.
PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem ogólnych przepisów, Dyrektor szkoły.

Zakresy obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność ustala Dyrektor szkoły

Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych (administracyjnych i obsługowych) oblicza się na podstawie odrębnych przepisów.

Wszyscy pracownicy administracyjni i obsługi aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Dbają o jej pozycję w środowisku i dobrą atmosferę współżycia całej społeczności szkolnej.

Wykonują należycie wszystkie zadania wynikające z przydziału czynności oraz potrzeb prawidłowego funkcjonowania szkoły.

Zakres czynności każdemu pracownikowi określa Dyrektor szkoły.

ROZDZIAŁ VIII

OBOWIĄZEK SZKOLNY

§ 74.

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej (nie dłużej niż do 18 roku życia).

2. Na wniosek rodziców, Dyrektor szkoły może odroczyć rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko o jeden rok szkolny. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Dyrektor szkoły może odroczyć (na wniosek rodziców) rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, następnie można złożyć go ponownie
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

4. Na wniosek rodziców Dyrektor może zezwolić (w drodze decyzji) na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą.

5. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z Dyrektorem.(za wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym).

Kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły należy do zadań dyrektora.

W przypadku przyjęcia dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły (spełniającego obowiązek szkolny) Dyrektor szkoły jest zobowiązany do poinformowania Dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka o spełnianiu przez niego obowiązku szkolnego.

8. Do oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

9. Do klasy I przyjmuje się :

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły- na podstawie zgłoszenia rodziców tych dzieci;

2) na wniosek rodziców- dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły z zastrzeżeniem ust. 10.

10. Na wniosek rodziców naukę w szkole może również rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat jeżeli:

dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub

posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

11. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły zgodnie z ust. 10 niniejszego paragrafu, zwolnione jest z odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

12. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

13. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego (terminy składania dokumentów) do szkoły oraz kryteria rekrutacyjne określa organ prowadzący.

14. Nabór dzieci do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego odbywa się drogą elektroniczną zgodnie z udostępnioną co roku procedurą.

Przyjmowanie uczniów do szkoły określa Uchwała Rady Gminy Mały Płock oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa (ustawa Prawo oświatowe),

Przepisy dotyczące rekrutacji stosuje się również do dzieci posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły.

Dziecko przybywające z zagranicy przyjmowane jest do szkoły na zasadach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich. Jeżeli przyjęcie tego dziecka odbywa się w trakcie roku szkolnego o jego przyjęciu decyduje Dyrektor.

Przyjmowanie uczniów z zagranicy oraz przechodzenie ucznia ze szkoły publicznej, szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej czy szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej tego samego lub innego typu, regulują odpowiednie rozporządzenia MEN.

§ 75.

W Szkole organizuje się oddziały przedszkolne, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne dla dzieci 5- 6- letnich.

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Na wniosek rodziców, Dyrektor może zezwolić (w drodze decyzji) na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem/ oddziałem przedszkolnym.

Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły należy do zadań Dyrektora.

W przypadku przyjęcia dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły (spełniającego obowiązkowe roczne przygotowanie), Dyrektor szkoły jest zobowiązany do poinformowania Dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka, o spełnianiu przez niego odpowiednio obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego.

ROZDZIAŁ IX

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW/DZIECI

§ 76.

1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony
i poszanowania jego godności;
3) korzystania z pomocy doraźnej z funduszu Rady Rodziców, bądź stałej z funduszu GOPS lub innych źródeł;
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny;
8) pomocy w przypadku trudności w nauce;
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego;

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;

11) wpływanie na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach działających w szkole;

12) zgłaszanie, poprzez samorząd szkolny, do dyrekcji szkoły propozycji obsady wychowawcy klasowego.

Uczeń, którego prawa zostały naruszone, ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do Dyrektora szkoły.

Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, jego rodzica, grupę uczniów, bądź za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego.

Skargi są wnoszone pisemnie.

Skargi, nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Z wyjaśnienia skargi należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej
o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.

Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.

Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły zwłaszcza dotyczących:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły:

a) w przypadku nierealizowanego obowiązku szkolnego, Dyrektor szkoły może
w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie opinii Samorządu Uczniowskiego i po uwzględnieniu następujących działań:

wywiadu środowiskowego wychowawcy klasowego,

zgłoszeniu wyników wywiadu do Dyrektora szkoły,

sporządzeniu i wysłaniu upomnienia w sprawie regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne.

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój;

4) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

5) zmiany obuwia na terenie szkoły;

6) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie zaświadczenia lekarskiego lub pisemnej notatki od rodziców w terminie do trzech dni od powrotu do szkoły lub w drodze informacji telefonicznej lub kontaktu osobistego;

7) zakazu używania telefonów komórkowych podczas zajęć edukacyjnych i zakazu nagrywania dźwięku i obrazu za pomocą telefonu komórkowego na terenie szkoły:

a) w sytuacjach wyjątkowych uczeń może skorzystać z telefonu podczas trwania przerwy śródlekcyjnej wyłącznie za zgodą nauczyciela dyżurującego,

b) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginione na terenie szkoły telefony komórkowe czy inne urządzenia elektroniczne (np. tablety,mp3),

8) noszenia w czasie uroczystości szkolnych białej koszuli (bluzki), ciemnych spodni (spódnicy),

§ 77.

Rodzaje nagród:
1) pochwały wychowawcy, Dyrektora szkoły na apelu;
2) dyplomy, puchary, książki, nagrody rzeczowe;
3) wycieczki.
Nagrody mogą być przyznawane za:
1) działalność społeczną;
2) wzorową naukę i zachowanie;
3) udział w ogólnoszkolnych konkursach przedmiotowych, sportowych i innych.
Nagrody mają prawo przyznawać dyrekcja szkoły, Rada Pedagogiczna, komisja konkursowa, Rada Rodziców, organizacje młodzieżowe działające na terenie szkoły.
O przyznanej uczniowi nagrodzie informuje rodziców wychowawca klasy w terminie jednego tygodnia.

§ 78.

Rodzaje kar:
1) upomnienie wychowawcy klasowego;
2) upomnienie lub nagana Dyrektora szkoły udzielone publicznie wobec wszystkich uczniów;
3) przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole;
4) występowanie z wnioskiem do Kuratorium Oświaty w Białymstoku
o karne przeniesienie ucznia do innej szkoły;
5) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych;
6) zawieszenie w prawach do udziału w zajęciach pozalekcyjnych;
7) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz.
Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłużej niż pół roku), jeżeli uczeń pozyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej lub organizacji działającej w szkole.
Uczeń ma prawo do odwołania się od kary poprzez:
1) rzecznika Samorządu Uczniowskiego;
2) wychowawcę klasy;
3) rodziców.
O nałożonej na ucznia karze informację rodzicom przekazuje wychowawca klasy najpóźniej w ciągu trzech dni.

§ 79.
PRZENIESIENIE UCZNIA DO INNEJ SZKOŁY

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń, na wniosek Dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty w Białymstoku do innej szkoły. Wniosek do kuratora zostaje skierowany, gdy po wyczerpaniu wszystkich możliwych działań wychowawczych uczeń nadal:
1) notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły;
2) nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia;
3) wchodzi w konflikt z prawem;
4) świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze;
5) ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na pozostałych uczniów;
6) dokonuje kradzieży;
7) demoralizuje innych uczniów;
8) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;
9) jest agresywny- dokonuje pobić i włamań;
10) używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych;
11) nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego.

§ 80.

Prawa i obowiązki dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych:
Dziecko ma prawo do:
właściwego zorganizowania procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego,
podmiotowego i życzliwego traktowania,
spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
akceptacji takim jakie jest, poszanowania godności osobistej,
własnego tempa rozwoju,
kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,
zabawy i wyboru towarzysza zabaw,
wszelkich innych praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka, Konstytucji
i innych dokumentów nadrzędnych.
Dziecko ma obowiązek:
nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce,
sprzątać po zabawie miejsce zabawy,
dzielić się zabawkami z rówieśnikami,
szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów,
nie oddalać się od grupy i zachować bezpieczeństwo w szkole, na wycieczce,
na spacerze, podczas wspólnej zabawy
przestrzegać zasad higieny osobistej,
zgłaszać niedyspozycje zdrowotne.

ROZDZIAŁ X
BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW/DZIECI

§ 81.

Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach – nie wolno uczniów zostawiać bez opieki
Nauczyciel zobowiązany jest do opracowania i zapoznania uczniów na początku roku szkolnego z regulaminami pomieszczeń o zwiększonym ryzyku (jak np. sala gimnastyczna, pracownia komputerowa itd.).
Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy
i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia w tym zakresie.
Celem zapewniania bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły (w budynku oraz na terenie przed szkołą- boisko, plac zabaw) pełnione są dyżury nauczycielskie według opracowanego harmonogramu i regulaminu dyżurów.
W szkole obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie przerw, zajęć edukacyjnych i zajęć dodatkowych w godzinach, w których zgodnie z planem powinni przebywać na terenie szkoły.
Za teren szkoły rozumie się również plac przed szkołą i boisko szkolne.
Uczniowie mogą wychodzić podczas przerw na plac przed szkołą, kiedy zezwalają na to warunki atmosferyczne.
9. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany jest do:
punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
aktywnego pełnienia dyżuru, tj. reagowania na wszelkie objawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować
na niebezpieczne i zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręczach schodów, parapetach okiennych);
dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek
i innych urządzeń i dekoracji szkolnych;
zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego oraz sal lekcyjnych;
egzekwowania, aby uczniowie nie opuszczali terenu szkoły w trakcie przerw;
niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły- w szczególności
w toaletach i szatniach sportowych;
natychmiastowego zgłoszenia Dyrektorowi szkoły faktu zaistnienia wypadku
i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
10. Nauczyciel pod żadnym pozorem nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa osoby dyżurującej.
11. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania
i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa ucznia do pełnych przerw międzylekcyjnych.
12. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia Dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły.
Ze względu na bezpieczeństwo osób stanowiących społeczność szkolną, na terenie szkoły obowiązuje zakaz przebywania osób nieupoważnionych.
Uczniom, nie uczestniczącym w nauce religii lub zajęciach dodatkowych, szkoła zapewnia zajęcia wychowawcze.
15. Za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
16. Nauczyciele, jak również inni pracownicy szkoły, kontrolują obecność uczniów na zajęciach i reagują na nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę, pedagoga lub Dyrektora szkoły.
17. Uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych na pisemną prośbę rodziców. Decyzję podejmuje wychowawca, nauczyciel, Dyrektor szkoły. Do dziennika wpisuje się wtedy usprawiedliwioną nieobecność.
18. W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia musi:
sprawdzać sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć;
zadbać o dobrą organizacje zajęć;
zadbać o zdyscyplinowanie uczniów;
dostosować wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów;
asekurować uczniów podczas ćwiczeń na przyrządzie.
Nie wolno wydawać uczniom (bez obecności nauczyciela) ciężkich i ostrych sprzętów sportowych.
20. W czasie zajęć ruchowych należy zwracać specjalną uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu uczniów dobierając ćwiczenia
o odpowiednim zakresie intensywności i trudności.
20. Uczeń uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości powinien być zwolniony
w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń. O zaistniałym fakcie należy powiadomić jego rodziców.
21. Ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.
22. Stan techniczny i przydatność urządzeń i sprzętu sportowego powinny być sprawdzane przed każdymi zajęciami.
Dyrektor, kierując się bezpieczeństwem uczniów, może (za zgodą organu prowadzącego) zawiesić zajęcia na czas określony, z powodu wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń, które mogą zagrozić ich zdrowiu.
W przypadku, gdy rodzice będą mieli problem z zapewnieniem dziecku opieki w czasie zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 23, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

§ 82.
ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI PODCZAS ZAJĘĆ POZA TERENEM SZKOŁY

Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele, organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców . Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.

Przy wyjściu lub wyjeździe z uczniami poza teren szkolny, w obrębie tej samej miejscowości, powinien być zapewniony przynajmniej 1 opiekun dla grupy 30 uczniów.

Każdy nauczyciel, organizujący jednostkę lekcyjną poza terenem szkoły, zgłasza wyjścia Dyrektorowi i wpisuje się do „Zeszytu wyjść”.

Jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 10 uczniami, jeśli jest to impreza turystyki kwalifikowanej lub jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.

Na udział w wycieczce, z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych odbywających się
w ramach zajęć lekcyjnych, nauczyciel musi uzyskać zgodę rodziców uczniów.

Wszystkie wycieczki wymagają wypełnienia „Karty wycieczki’’.

Nie wolno organizować wycieczek podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Opiekunem wycieczki może być, oprócz nauczyciela, każda osoba pełnoletnia
(po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły).

Wszystkie wycieczki organizowane w szkole odbywają się zgodnie ze szkolnym regulaminem wycieczek.

§ 83.

Nauczyciel oddziału przedszkolnego bierze pełną odpowiedzialność za dziecko, od momentu jego przejęcia od rodzica, do momentu odbioru przez rodzica lub osobę upoważnioną.
Obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego spoczywa na rodzicach lub osobach przez nich upoważnionych.
Życzenie rodziców, dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców, musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
Upoważnienie może być stałe lub jednorazowe; udziela się go w formie pisemnej.
Wydanie dziecka następuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość wskazanego w treści upoważnienia.
Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców
Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z oddziałów przedszkolnych przez upoważnioną przez nich osobę.
Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). Nauczyciel oddziałów przedszkolnych ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica lub upoważnioną do odbioru inna osobę. Jeżeli jest to niemożliwe, nauczyciel ma prawo wezwać policję.
W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału przedszkolnego, nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicem lub osobą upoważnioną do odbioru.
W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami w dokumentacji szkoły nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, osoby upoważnionej, nauczyciel powiadamia Dyrektora szkoły.
12. Dyrektor szkoły organizują opiekę dziecku do czasu pracy szkoły.
13. Po upływie ½ godz. od czasu zakończenia pracy szkoły, Dyrektor lub nauczyciel powiadamia Policję.
14. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego odpowiedzialni są rodzice oraz nauczyciel danego oddziału przedszkolnego.

§ 84.

Dziecka chorego lub którego stan uzasadnia podejrzenie o chorobę nie należy przyprowadzać do oddziału; rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.

Rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka w przypadku pogorszenia jego stanu zdrowia podczas pobytu w oddziale.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) podawanie dziecku leku w oddziale przedszkolnym odbywa się tylko na pisemny wniosek rodziców.

W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust.3 rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego określającego nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania oraz okres leczenia.

W oddziale przedszkolnym nie mogą być wykonywane żadne zabiegi lekarskie, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (zagrożenie życia dziecka) Szkoła powiadamia rodziców i wzywa pogotowie ratunkowe.

Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej lekarza pogotowia ratunkowego, a do czasu przybycia rodziców przebywają z nim pracownicy Szkoły (nauczyciel lub Dyrektor).

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 85.

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 86.

1. Szkoła posiada ceremoniał szkolny.
1) Symbolami szkoły są:
a) poczet flagowy,

2. Tekst ślubowania uczniów klas pierwszych
„Ja, uczeń pierwszej klasy
Szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich
Ślubuję być dobrym Polakiem,
Dbać o dobre imię mojej klasy i szkoły.
Będę się uczył tego, co dobre i piękne.
Będę się starał być dobrym kolegą.
Swoim zachowaniem i nauką
Będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Będę kochał swoją Ojczyznę.
Ślubuję!”
3. Tekst przyrzeczenia składanego przez uczniów klas ósmych kończących naukę w szkole.
„My, absolwenci Szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich, świadomi powagi chwili, na Poczet Flagowy uroczyście ślubujemy:
godnie reprezentować imię absolwenta tej szkoły, pomnażając zdobytą wiedzę i doskonaląc swoje umiejętności;
działać w imię wspólnych wartości wszystkich ludzi dobrej woli, pielęgnując piękno i dochowując wierności ideałom prawdziwego człowieczeństwa;
być czynnym obywatelem Rzeczypospolitej;
być godnym miana Polaka i zawsze gdziekolwiek mnie losy rzucą;
być wiernym mojej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej”.
4. Uroczystości szkolne:
1) uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
2) uroczyste ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych;
3) uroczyste pożegnanie absolwentów;
4) Święto Edukacji Narodowej;
5) uroczyste obchody Święta Niepodległości;
6) uroczyste obchody Dnia Dziecka, Dnia Matki;
7) uroczyste apele tematyczne odbywające się zgodnie z harmonogramem na dany rok szkolny;
8) uroczysta wigilia szkolna

§ 87.

Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
3. Statut jest najwyższym prawem na terenie szkoły i wszystkie prawa wewnątrzszkolne muszą być z nim zgodne.
4. Dokonywanie zmian w statucie następuje przez nowelizację statutu uchwałą Rady Pedagogicznej.
5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.